WebControl.TagKey Właściwość

Definicja

Pobiera HtmlTextWriterTag wartość odpowiadającą tej kontrolce serwera sieci Web.Gets the HtmlTextWriterTag value that corresponds to this Web server control. Ta właściwość jest używana głównie przez deweloperów kontroli.This property is used primarily by control developers.

protected:
 virtual property System::Web::UI::HtmlTextWriterTag TagKey { System::Web::UI::HtmlTextWriterTag get(); };
[System.ComponentModel.Browsable(false)]
protected virtual System.Web.UI.HtmlTextWriterTag TagKey { get; }
[<System.ComponentModel.Browsable(false)>]
member this.TagKey : System.Web.UI.HtmlTextWriterTag
Protected Overridable ReadOnly Property TagKey As HtmlTextWriterTag

Wartość właściwości

HtmlTextWriterTag

Jedna z HtmlTextWriterTag wartości wyliczenia.One of the HtmlTextWriterTag enumeration values.

Atrybuty

Uwagi

Użyj TagKey właściwości, aby określić HtmlTextWriterTag wartość, która jest skojarzona z tą kontrolką serwera sieci Web.Use the TagKey property to determine the HtmlTextWriterTag value that is associated with this Web server control. Ta właściwość jest używana głównie przez deweloperów kontroli.This property is used primarily by control developers.

Dotyczy

Zobacz też