WebControl.TrackViewState Metoda

Definicja

Powoduje, że formant śledzi zmiany stanu widoku, aby mogły być przechowywane we ViewState właściwości obiektu.Causes the control to track changes to its view state so they can be stored in the object's ViewState property.

protected:
 override void TrackViewState();
protected override void TrackViewState ();
override this.TrackViewState : unit -> unit
Protected Overrides Sub TrackViewState ()

Uwagi

TrackViewStateMetoda jest używana głównie przez deweloperów kontroli.The TrackViewState method is used primarily by control developers.

TrackViewStateOznacza punkt początkowy, od którego ma zostać rozpoczęte śledzenie i zapisywanie zmian stanu widoku dla kontrolki.The TrackViewState marks the starting point at which to begin tracking and saving changes to the view state for the control. TrackViewStateMetoda jest wywoływana automatycznie przez ASP.NET, gdy zostanie zainicjowany formant serwera.The TrackViewState method is called automatically by ASP.NET when a server control is initialized.

Dotyczy

Zobacz też