WizardStepBase.AllowReturn Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy użytkownik może powrócić do bieżącego kroku z kolejnego kroku w WizardStepCollection kolekcji.Gets or sets a value indicating whether the user is allowed to return to the current step from a subsequent step in a WizardStepCollection collection.

public:
 virtual property bool AllowReturn { bool get(); void set(bool value); };
[System.Web.UI.Themeable(false)]
public virtual bool AllowReturn { get; set; }
[<System.Web.UI.Themeable(false)>]
member this.AllowReturn : bool with get, set
Public Overridable Property AllowReturn As Boolean

Wartość właściwości

Boolean

true Jeśli użytkownik może powrócić do bieżącego kroku; w przeciwnym razie false .true if the user is allowed to return to the current step; otherwise, false. Wartość domyślna to true.The default value is true.

Atrybuty

Przykłady

Poniższy przykład ilustruje użycie właściwości, AllowReturn Aby uniemożliwić użytkownikowi powrót do kroku w Wizard kontrolce po uzyskaniu dostępu.The following example demonstrates using the AllowReturn property to stop the user from returning to a step in the Wizard control after it has been accessed. W tym przykładzie Step1 krok ma AllowReturn ustawioną właściwość na false .In the example, the Step1 step has its AllowReturn property set to false. Gdy użytkownik opuści ten Step1 krok, w kroku nie zostanie wyświetlony przycisk Poprzedni Step2 .After the user leaves the Step1 step, no Previous button appears on the Step2 step.

<%@ Page Language="C#" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<script runat="server">

</script>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
<head runat="server">
  <title>ASP.NET Example</title>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">
   <asp:Wizard id="Wizard1" 
    runat="server"
  displaysidebar="false" >
    <WizardSteps>
     <asp:WizardStep id="WizardStep1" 
      title="Step 1" 
      allowreturn="false"
      runat="server">
      You are currently on Step 1.
     </asp:WizardStep>
     <asp:WizardStep id="WizardStep2" 
      title="Step 2" 
      runat="server">
      You are currently on Step 2.
     </asp:WizardStep>
     <asp:WizardStep id="WizardStep3" 
      title="Step 3" 
      runat="server">
      You are currently on Step 3.
     </asp:WizardStep>
    </WizardSteps>
    <HeaderTemplate>
     <b>WizardStepBase AllowReturn Example</b>
    </HeaderTemplate>
   </asp:Wizard>
  </form>
 </body>
</html>
<%@ Page Language="VB" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<script runat="server">

</script>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
<head runat="server">
  <title>ASP.NET Example</title>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">
   <asp:Wizard id="Wizard1" 
    runat="server"
  displaysidebar="false" >
    <WizardSteps>
     <asp:WizardStep id="WizardStep1" 
      title="Step 1" 
      allowreturn="false"
      runat="server">
      You are currently on Step 1.
     </asp:WizardStep>
     <asp:WizardStep id="WizardStep2" 
      title="Step 2" 
      runat="server">
      You are currently on Step 2.
     </asp:WizardStep>
     <asp:WizardStep id="WizardStep3" 
      title="Step 3" 
      runat="server">
      You are currently on Step 3.
     </asp:WizardStep>
    </WizardSteps>
    <HeaderTemplate>
     <b>WizardStepBase AllowReturn Example</b>
    </HeaderTemplate>
   </asp:Wizard>
  </form>
 </body>
</html>

Uwagi

AllowReturnWłaściwość może służyć do wymuszania nawigacji liniowej w Wizard formancie.The AllowReturn property can be used to enforce linear navigation in a Wizard control. Jeśli każdy krok ma AllowReturn ustawioną właściwość na false , użytkownik nie będzie mógł powrócić do kroku po uzyskaniu dostępu do niego.If each step has its AllowReturn property set to false, the user will not be able to return to a step after it has been accessed. Jednym z scenariuszy, w których można korzystać z tej funkcji, jest uniemożliwienie użytkownikowi powrotu do kroku po jego zakończeniu, ponieważ dane są utrwalane w bazie danych, gdy każdy krok zostanie ukończony.One scenario where you might use this functionality is to disallow a user to return to a step after it has been completed because you are persisting the data to a database as each step is completed. Jeśli zapiszesz dane po każdym kroku i zezwolisz użytkownikowi na powrót do kroku i zmienisz informacje po jego zapisaniu, zapisane dane mogą ulec uszkodzeniu.If you save the data after each step and allow the user to return to a step and change information after it has been saved, the saved data might become corrupted. Ustawienie AllowReturn właściwości na false , gdy użytkownik pozostawił krok, nie będzie w stanie wrócić do niego i zmienić wartości.By setting the AllowReturn property to false, once the user has left a step, he or she will not be able to return to it and change any values.

AllowReturnWłaściwość określa, jak i kiedy przycisk poprzedni nie jest renderowany.The AllowReturn property determines how and when the Previous button is not rendered. W poniższej tabeli opisano zachowanie funkcji renderowania poprzedniego przycisku.The following table describes the Previous button rendering behavior.

ScenariuszScenario ZachowanieBehavior
Liniowy: Krok 1 ma AllowReturn ustawioną wartość false i akcja użytkownika przechodzi do kroku 2.Linear: Step1 has AllowReturn set to false and user action goes to step 2. Krok 2 nie wyświetla poprzedniego przycisku.Step 2 does not display the Previous button.
Nieliniowy: Krok 1 ma AllowReturn ustawioną wartość false i akcja użytkownika przechodzi do kroku 3.Non-Linear: Step1 has AllowReturn set to false and user action goes to step 3. Krok 3 nie wyświetla poprzedniego przycisku.Step 3 does not display the Previous button.
Przyciski paska bocznego: Krok 2 ma AllowReturn ustawioną wartość false , DisplaySideBar jest ustawiony na true , a użytkownik klika przycisk paska bocznego.SideBar Buttons: Step 2 has AllowReturn set to false , DisplaySideBar is set to true, and a user clicks on the SideBar button. Żadne przyciski nie są automatycznie wyłączane na pasku bocznym, gdy AllowReturn jest ustawiony na false .No buttons are automatically disabled on the sidebar when AllowReturn is set to false. Jeśli użytkownik kliknie przycisk, akcja zostanie zignorowana.If a user clicks the button, the action is ignored.
Liniowy & nieliniowy z szablonem niestandardowym: krok ma niestandardowy szablon nawigacji.Linear & Non-Linear with Custom Template: The step has a custom navigation template. Nie ma automatycznego ukrywania ani wyświetlania, jeśli AllowReturn jest ustawiona na, false gdy używasz szablonu do nawigacji.No automatic hiding or displaying occurs if AllowReturn is set to false when you use a template for navigation. Poprzedni przycisk powinien być opcjonalny w szablonie.The Previous button should be optional on the template.
Za pomocą projektanta programu Visual Studio i ActiveStepIndex : formant ma 5 kroków, Pracujesz w kroku 4 i uruchomisz stronę.Using the Visual Studio Designer and ActiveStepIndex : The control has 5 steps, you are working on step 4, and you run the page. Gdy krok 4 jest ActiveStepIndex , jest renderowany przycisk poprzedni .When step 4 is the ActiveStepIndex, then the Previous button is rendered. Przycisk Wstecz jest ukryty tylko w przypadku StepType Step , gdy poprzedni krok w historii ma AllowReturn ustawioną wartość false .The Previous button is only hidden for StepType set to Step when the preceding step in the history has AllowReturn set to false. Ponieważ krok 4 jest renderowany jako pierwszy, a w historii nie ma kroków, poprzedni przycisk nie jest ukryty.Since step 4 is rendered first and there are no steps in the history, the Previous button is not hidden.
Krok rozpoczęcia i nawigacja nieliniowa: użytkownik odwiedza krok 3 i krok 4, a następnie krok 1, który ma StepType wartość Start .Start Step and Non-Linear Navigation: A user visits step 3 and step 4 and then step 1 which has StepType set to Start. Kreator nie dodaje poprzedniego przycisku, gdy StepType jest ustawiony na Start bez względu na sposób, w jaki użytkownik przechodzi do tego kroku.The wizard does not add a Previous button when the StepType is set to Start regardless of how the user navigates to that step.
Ten sam krok w historii: użytkownik odwiedza krok 3 StepType , gdzie jest ustawiony na Step , a użytkownik nie zatwierdza swoich akcji.Same Step In History: A user visits step 3 where StepType is set to Step and the user does not commit their actions. Następnie kliknij przycisk Wstecz w kroku 3.They then click on the previous button on step 3. Kontrolka kreatora sprawdza, czy poprzedni krok w historii to ten sam krok, w którym użytkownik jest aktualnie włączony.The wizard control checks to see if the Previous step in the history is the "same" step that the user is currently on. Jeśli ten krok jest taki sam, formant kreatora powróci do historii, aby określić poprzedni krok "różny" i podstawuje wyświetlanie poprzedniego przycisku i miejsca docelowego na podstawie "innego kroku" w historii.If the step is the same, the wizard control looks back in the history to determine the preceding "different" step and bases the display of the Previous button and destination based on the "different step" in the history.

Uwaga

Gdy AllowReturn Właściwość jest ustawiona na false , ale DisplaySideBar Właściwość kontrolki nadrzędnej WizardStepBase ma ustawioną wartość true , kliknięcie przycisku w obszarze paska bocznego nie ma żadnego efektu.When the AllowReturn property is set to false, but the DisplaySideBar property of the parent control of WizardStepBase is set to true, clicking on a button in the sidebar area has no effect. Obszar paska bocznego jest zwykle wyświetlany, aby zapewnić nawigację nieliniową, więc jeśli nie korzystasz z funkcji nawigacji nieliniowej, możesz ustawić DisplaySideBar Właściwość na false .The sidebar area is generally displayed to provide nonlinear navigation, so if you are not using the functionality of nonlinear navigation, you may want to set the DisplaySideBar property to false.

Tej właściwości nie można ustawić za pomocą motywów lub motywów arkuszy stylów.This property cannot be set by themes or style sheet themes. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat ThemeableAttribute i ASP.NET motywy i karnacje.For more information, see ThemeableAttribute and ASP.NET Themes and Skins.

Dotyczy

Zobacz też