WizardStepBase.LoadViewState(Object) Metoda

Definicja

Przywraca informacje o stanie widoku z poprzedniego żądania strony, które zostało zapisane przez SaveViewState() metodę.Restores view-state information from a previous page request that was saved by the SaveViewState() method.

protected:
 override void LoadViewState(System::Object ^ savedState);
protected override void LoadViewState (object savedState);
override this.LoadViewState : obj -> unit
Protected Overrides Sub LoadViewState (savedState As Object)

Parametry

savedState
Object

ObjectReprezentuje stan formantu, który ma zostać przywrócony.An Object that represents the that represents the control state to be restored.

Dotyczy

Zobacz też