WizardStepBase.RenderChildren(HtmlTextWriter) Metoda

Definicja

Wyprowadza zawartość WizardStepBase formantów podrzędnych kontrolki do określonego HtmlTextWriter obiektu, który zapisuje zawartość, która ma być renderowana na kliencie.Outputs the content of the WizardStepBase control's child controls to the specified HtmlTextWriter object, which writes the content to be rendered on the client.

protected public:
 override void RenderChildren(System::Web::UI::HtmlTextWriter ^ writer);
protected internal override void RenderChildren (System.Web.UI.HtmlTextWriter writer);
override this.RenderChildren : System.Web.UI.HtmlTextWriter -> unit
Protected Friend Overrides Sub RenderChildren (writer As HtmlTextWriter)

Parametry

writer
HtmlTextWriter

HtmlTextWriterReprezentuje strumień wyjściowy, aby renderować zawartość HTML na kliencie.An HtmlTextWriter that represents the output stream to render HTML content on the client.

Dotyczy

Zobacz też