Xml Klasa

Definicja

Wyświetla dokument XML bez formatowania lub przy użyciu transformacji Extensible Stylesheet Language (XSLT).Displays an XML document without formatting or using Extensible Stylesheet Language Transformations (XSLT).

public ref class Xml : System::Web::UI::Control
public class Xml : System.Web.UI.Control
type Xml = class
  inherit Control
Public Class Xml
Inherits Control
Dziedziczenie

Przykłady

Poniższy przykład kodu pokazuje, jak tworzyć XmlDocument obiekty i XslTransform z przykładowego pliku XML i arkusz stylów XSL Transformation.The following code example shows how to create XmlDocument and XslTransform objects from a sample XML file and an XSL Transformation style sheet. Obiekty są następnie używane przez formant XML do wyświetlania dokumentu XML.The objects are then used by the XML control to display the XML document.

<!-- 
The following example demonstrates how to create XmlDocument and 
XslTransform objects from the sample XML and XSL Transform files. 
The objects are then used by the Xml control to display the XML 
document. Make sure the sample XML file is called People.xml and 
the sample XSL Transform file is called Peopletable.xsl.
-->

<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="True" %>
<%@ Import Namespace="System.Xml" %>
<%@ Import Namespace="System.Xml.Xsl" %>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
  <script runat="server">
   void Page_Load(Object sender, EventArgs e) 
   {
//<Snippet3>
     XmlDocument doc = new XmlDocument();
     doc.Load(Server.MapPath("people.xml"));
//</Snippet3>

//<Snippet4>
     XslTransform trans = new XslTransform();
     trans.Load(Server.MapPath("peopletable.xsl"));
//</Snippet4>

     xml1.Document = doc;
     xml1.Transform = trans;
   }
  </script>
<head runat="server">
  <title>Xml Class Example</title>
</head>
<body>
  <h3>Xml Example</h3>
   <form id="form1" runat="server">
     <asp:Xml id="xml1" runat="server" />
   </form>
</body>
</html>


<!-- 
For this example to work, paste the following code into a file
named peopletable.xsl. Store the file in the same directory as
your .aspx file.

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">
 <xsl:template match="/People">
  <xsl:apply-templates select="Person" />
 </xsl:template>

 <xsl:template match="Person">
  <table width="100%" border="1">
   <tr>
    <td>
     <b>
      <xsl:value-of select="Name/FirstName" />
      &#160;
      <xsl:value-of select="Name/LastName" />
     </b>
    </td>
   </tr>
   <tr>
    <td>
     <xsl:value-of select="Address/Street" /><br />
     <xsl:value-of select="Address/City" />
     ,
     <xsl:value-of select="Address/State" />
     <xsl:value-of select="Address/Zip" />
    </td>
   </tr>
   <tr>
    <td>
     Job Title: <xsl:value-of select="Job/Title" /><br />
     Description: <xsl:value-of select="Job/Description" />
    </td>
   </tr>
  </table>
 </xsl:template>

 <xsl:template match="bookstore">

   <bookstore>
     <xsl:apply-templates select="book"/>
   </bookstore>
  </xsl:template>

  <xsl:template match="book">
   <book>
     <xsl:attribute name="ISBN">
      <xsl:value-of select="@ISBN"/>
     </xsl:attribute>
     <price>
      <xsl:value-of select="price"/>
     </price>
     <xsl:text>
     </xsl:text>
   </book>
  </xsl:template>

</xsl:stylesheet>

-->

<!--
For this example to work, paste the following code into a file 
named people.xml. Store the file in the same directory as 
your .aspx file.

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<People>
 <Person>
  <Name>
   <FirstName>Joe</FirstName>
   <LastName>Suits</LastName>
  </Name>
  <Address>
   <Street>1800 Success Way</Street>
   <City>Redmond</City>
   <State>WA</State>
   <ZipCode>98052</ZipCode>
  </Address>
  <Job>
   <Title>CEO</Title>
   <Description>Wears the nice suit</Description>
  </Job>
 </Person>

 <Person>
  <Name>
   <FirstName>Linda</FirstName>
   <LastName>Sue</LastName>
  </Name>
  <Address>
   <Street>1302 American St.</Street>
   <City>Paso Robles</City>
   <State>CA</State>
   <ZipCode>93447</ZipCode>
  </Address>
  <Job>
   <Title>Attorney</Title>
   <Description>Stands up for justice</Description>
  </Job>
 </Person>

 <Person>
  <Name>
   <FirstName>Jeremy</FirstName>
   <LastName>Boards</LastName>
  </Name>
  <Address>
   <Street>34 Palm Avenue</Street>
   <City>Waikiki</City>
   <State>HI</State>
   <ZipCode>98052</ZipCode>
  </Address>
  <Job>
   <Title>Pro Surfer</Title>
   <Description>Rides the big waves</Description>
  </Job>
 </Person>

 <Person>
  <Name>
   <FirstName>Joan</FirstName>
   <LastName>Page</LastName>
  </Name>
  <Address>
   <Street>700 Webmaster Road</Street>
   <City>Redmond</City>
   <State>WA</State>
   <ZipCode>98073</ZipCode>
  </Address>
  <Job>
   <Title>Web Site Developer</Title>
   <Description>Writes the pretty pages</Description>
  </Job>
 </Person>
</People>

-->
<!-- 
The following example demonstrates how to create XmlDocument and 
XslTransform objects from the sample XML and XSL Transform files. 
The objects are then used by the Xml control to display the XML 
document. Make sure the sample XML file is called People.xml and 
the sample XSL Transform file is called Peopletable.xsl.
-->

<%@ Page Language="VB" AutoEventWireup="True" %>
<%@ Import Namespace="System.Xml" %>
<%@ Import Namespace="System.Xml.Xsl" %>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
  <script runat="server">
   Sub Page_Load(sender As Object, e As EventArgs)
'<Snippet3>
     Dim doc As XmlDocument = New XmlDocument()
     doc.Load(Server.MapPath("people.xml"))
'</Snippet3>

'<Snippet4>
     Dim trans As XslTransform = new XslTransform()
     trans.Load(Server.MapPath("peopletable.xsl"))
'</Snippet4>

     xml1.Document = doc
     xml1.Transform = trans
   End Sub
</script>
<head runat="server">
  <title>Xml Class Example</title>
</head>
<body>
  <h3>Xml Example</h3>
  <form id="form1" runat="server">
   <asp:Xml id="xml1" runat="server" />
  </form>
</body>
</html>

<!-- 
For this example to work, paste the following code into a file
named peopletable.xsl. Store the file in the same directory as
your .aspx file.

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">
 <xsl:template match="/People">
  <xsl:apply-templates select="Person" />
 </xsl:template>

 <xsl:template match="Person">
  <table width="100%" border="1">
   <tr>
    <td>
     <b>
      <xsl:value-of select="Name/FirstName" />
      &#160;
      <xsl:value-of select="Name/LastName" />
     </b>
    </td>
   </tr>
   <tr>
    <td>
     <xsl:value-of select="Address/Street" /><br />
     <xsl:value-of select="Address/City" />
     ,
     <xsl:value-of select="Address/State" />
     <xsl:value-of select="Address/Zip" />
    </td>
   </tr>
   <tr>
    <td>
     Job Title: <xsl:value-of select="Job/Title" /><br />
     Description: <xsl:value-of select="Job/Description" />
    </td>
   </tr>
  </table>
 </xsl:template>

 <xsl:template match="bookstore">

   <bookstore>
     <xsl:apply-templates select="book"/>
   </bookstore>
  </xsl:template>

  <xsl:template match="book">
   <book>
     <xsl:attribute name="ISBN">
      <xsl:value-of select="@ISBN"/>
     </xsl:attribute>
     <price>
      <xsl:value-of select="price"/>
     </price>
     <xsl:text>
     </xsl:text>
   </book>
  </xsl:template>

</xsl:stylesheet>

-->

<!--
For this example to work, paste the following code into a file 
named people.xml. Store the file in the same directory as 
your .aspx file.

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<People>
 <Person>
  <Name>
   <FirstName>Joe</FirstName>
   <LastName>Suits</LastName>
  </Name>
  <Address>
   <Street>1800 Success Way</Street>
   <City>Redmond</City>
   <State>WA</State>
   <ZipCode>98052</ZipCode>
  </Address>
  <Job>
   <Title>CEO</Title>
   <Description>Wears the nice suit</Description>
  </Job>
 </Person>

 <Person>
  <Name>
   <FirstName>Linda</FirstName>
   <LastName>Sue</LastName>
  </Name>
  <Address>
   <Street>1302 American St.</Street>
   <City>Paso Robles</City>
   <State>CA</State>
   <ZipCode>93447</ZipCode>
  </Address>
  <Job>
   <Title>Attorney</Title>
   <Description>Stands up for justice</Description>
  </Job>
 </Person>

 <Person>
  <Name>
   <FirstName>Jeremy</FirstName>
   <LastName>Boards</LastName>
  </Name>
  <Address>
   <Street>34 Palm Avenue</Street>
   <City>Waikiki</City>
   <State>HI</State>
   <ZipCode>98052</ZipCode>
  </Address>
  <Job>
   <Title>Pro Surfer</Title>
   <Description>Rides the big waves</Description>
  </Job>
 </Person>

 <Person>
  <Name>
   <FirstName>Joan</FirstName>
   <LastName>Page</LastName>
  </Name>
  <Address>
   <Street>700 Webmaster Road</Street>
   <City>Redmond</City>
   <State>WA</State>
   <ZipCode>98073</ZipCode>
  </Address>
  <Job>
   <Title>Web Site Developer</Title>
   <Description>Writes the pretty pages</Description>
  </Job>
 </Person>
</People>

-->

Uwagi

W tym temacie:In this topic:

WprowadzenieIntroduction

Użyj Xml kontrolki, aby wyświetlić zawartość dokumentu XML bez formatowania lub przy użyciu transformacji XSL.Use the Xml control to display the contents of an XML document without formatting or using XSL Transformations.

Określanie danych XMLSpecifying XML Data

Dokument XML do wyświetlenia jest określany przez ustawienie jednej z trzech właściwości.The XML document to display is specified by setting one of three properties. Te trzy właściwości reprezentują różne typy dokumentów XML, które mogą być wyświetlane.These three properties represent the different types of XML documents that can be displayed. Można wyświetlić System.Xml.XmlDocument , ciąg XML lub plik XML przez ustawienie odpowiedniej właściwości.You can display a System.Xml.XmlDocument, an XML string, or an XML file by setting the appropriate property. W poniższej tabeli wymieniono właściwości służące do określania dokumentu XML.The following table lists the properties for specifying the XML document.

WłaściwośćProperty OpisDescription
Document Ustawia dokument XML przy użyciu System.Xml.XmlDocument obiektu.Sets the XML document using a System.Xml.XmlDocument object. Ostrzeżenie: Ta właściwość jest przestarzała.Warning: This property is obsolete. Użyj jednej z innych właściwości wymienionych w tej sekcji, aby ustawić zawartość XML dla Xml kontrolki.Use one of the other properties listed in this section to set the XML content for the Xml control.
DocumentContent Ustawia dokument XML przy użyciu ciągu.Sets the XML document using a string. Uwaga: Ta właściwość jest powszechnie ustawiana przez umieszczenie tekstu między tagiem otwierającym i zamykającym <asp:Xml> Xml kontrolki.Note: This property is commonly set declaratively by placing text between the opening and closing <asp:Xml> tags of the Xml control.
DocumentSource Ustawia dokument XML przy użyciu pliku.Sets the XML document using a file.

Uwaga

Co najmniej jedna Właściwość dokumentu XML musi być ustawiona tak, aby wyświetlała dokument XML.At least one of the XML document properties must be set to display an XML document. Jeśli ustawiono więcej niż jedną właściwość dokumentu XML, zostanie wyświetlony dokument XML, do którego odwołuje się ostatni zestaw właściwości.If more than one XML document property is set, the XML document referenced in the last property set is displayed. Dokumenty w innych właściwościach są ignorowane.The documents in the other properties are ignored.

Określanie XSL TransformationSpecifying an XSL Transformation

Opcjonalnie można określić arkusz stylów XSL Transformation (XSLT), który sformatuje dokument XML przed zapisaniem go w strumieniu wyjściowym przez ustawienie jednej z dwóch właściwości.You can optionally specify an XSL Transformation (XSLT) style sheet that formats the XML document before it is written to the output stream by setting one of two properties. Dwie właściwości reprezentują różne typy XSL Transformation arkuszy stylów, których można użyć do formatowania dokumentu XML.The two properties represent the different types of XSL Transformation style sheets that can be used to format the XML document. Można sformatować dokument XML przy użyciu System.Xml.Xsl.XslCompiledTransform obiektu lub pliku arkusza stylów XSL Transformation przez ustawienie odpowiedniej właściwości.You can format the XML document with a System.Xml.Xsl.XslCompiledTransform object or with an XSL Transformation style sheet file by setting the appropriate property. Jeśli nie zostanie określony XSL Transformation arkusz stylów, dokument XML zostanie wyświetlony przy użyciu formatu domyślnego.If no XSL Transformation style sheet is specified, the XML document is displayed using the default format. W poniższej tabeli wymieniono właściwości służące do określania XSL Transformation arkusza stylów.The following table lists the properties for specifying an XSL Transformation style sheet.

WłaściwośćProperty OpisDescription
Transform Formatuje dokument XML przy użyciu określonego System.Xml.Xsl.XslTransform obiektu.Formats the XML document using the specified System.Xml.Xsl.XslTransform object. Uwaga: Użycie System.Xml.Xsl.XslTransform obiektu wymaga Full Trust uprawnień.Note: Using a System.Xml.Xsl.XslTransform object requires Full Trust permissions.
TransformSource Formatuje dokument XML przy użyciu określonego pliku arkusza stylów XSL Transformation.Formats the XML document using the specified XSL Transformation style sheet file.

Uwaga

Arkusz stylów XSL Transformation jest opcjonalny.The XSL Transformation style sheet is optional. Nie trzeba ustawiać Transform TransformSource Właściwości ani.You do not need to set the Transform or the TransformSource property. Jeśli ustawiono obie właściwości XSL Transformation arkusza stylów, ostatni zestaw właściwości określa, który XSL Transformation arkusz stylów służy do formatowania dokumentu XML.If both XSL Transformation style sheet properties are set, the last property set determines which XSL Transformation style sheet is used to format the XML document. Druga właściwość jest ignorowana.The other property is ignored.

XmlKlasa udostępnia również TransformArgumentList Właściwość, która pozwala udostępnić arkusz stylów XSL Transformation z opcjonalnymi argumentami.The Xml class also provides the TransformArgumentList property, which enables you to provide the XSL Transformation style sheet with optional arguments. Argumenty mogą być parametrami przekształcenia XSL (XSLT) lub obiektami rozszerzenia.The arguments can be either XSL Transformations (XSLT) parameters or extension objects.

Składnia deklaracyjnaDeclarative Syntax

<asp:Xml 
    DocumentSource="uri" 
    EnableTheming="True|False" 
    EnableViewState="True|False" 
    ID="string" 
    OnDataBinding="DataBinding event handler" 
    OnDisposed="Disposed event handler" 
    OnInit="Init event handler" 
    OnLoad="Load event handler" 
    OnPreRender="PreRender event handler" 
    OnUnload="Unload event handler" 
    runat="server" 
    SkinID="string" 
    TransformSource="string" 
    Visible="True|False" 
/> 

Konstruktory

Xml()

Inicjuje nowe wystąpienie klasy Xml.Initializes a new instance of the Xml class.

Właściwości

Adapter

Pobiera kartę specyficzną dla przeglądarki dla kontrolki.Gets the browser-specific adapter for the control.

(Odziedziczone po Control)
AppRelativeTemplateSourceDirectory

Pobiera lub ustawia katalog wirtualny względem aplikacji Page lub UserControl obiekt, który zawiera tę kontrolkę.Gets or sets the application-relative virtual directory of the Page or UserControl object that contains this control.

(Odziedziczone po Control)
BindingContainer

Pobiera formant, który zawiera powiązanie danych tego formantu.Gets the control that contains this control's data binding.

(Odziedziczone po Control)
ChildControlsCreated

Pobiera wartość wskazującą, czy zostały utworzone formanty podrzędne kontrolki serwera.Gets a value that indicates whether the server control's child controls have been created.

(Odziedziczone po Control)
ClientID

Przesłania ClientID Właściwość i zwraca identyfikator podstawowego formantu serwera.Overrides the ClientID property and returns the base server control identifier.

ClientID

Pobiera identyfikator formantu dla znacznika HTML, który jest generowany przez ASP.NET.Gets the control ID for HTML markup that is generated by ASP.NET.

(Odziedziczone po Control)
ClientIDMode

Pobiera lub ustawia algorytm używany do generowania wartości ClientID właściwości.Gets or sets the algorithm that is used to generate the value of the ClientID property.

(Odziedziczone po Control)
ClientIDSeparator

Pobiera wartość znaku reprezentującą znak separatora używany we ClientID właściwości.Gets a character value representing the separator character used in the ClientID property.

(Odziedziczone po Control)
Context

Pobiera HttpContext obiekt skojarzony z kontrolką serwera dla bieżącego żądania sieci Web.Gets the HttpContext object associated with the server control for the current Web request.

(Odziedziczone po Control)
Controls

Przesłania Controls Właściwość i zwraca ControlCollection kolekcję podstawową.Overrides the Controls property and returns the base ControlCollection collection.

Controls

Pobiera ControlCollection obiekt reprezentujący kontrolki podrzędne dla określonej kontrolki serwera w hierarchii interfejsu użytkownika.Gets a ControlCollection object that represents the child controls for a specified server control in the UI hierarchy.

(Odziedziczone po Control)
DataItemContainer

Pobiera odwołanie do kontenera nazewnictwa, jeśli kontener nazewnictwa jest zaimplementowany IDataItemContainer .Gets a reference to the naming container if the naming container implements IDataItemContainer.

(Odziedziczone po Control)
DataKeysContainer

Pobiera odwołanie do kontenera nazewnictwa, jeśli kontener nazewnictwa jest zaimplementowany IDataKeysControl .Gets a reference to the naming container if the naming container implements IDataKeysControl.

(Odziedziczone po Control)
DesignMode

Pobiera wartość wskazującą, czy kontrolka jest używana na powierzchni projektowej.Gets a value indicating whether a control is being used on a design surface.

(Odziedziczone po Control)
Document
Nieaktualne.

Pobiera lub ustawia XmlDocument do wyświetlania w Xml kontrolce.Gets or sets the XmlDocument to display in the Xml control.

DocumentContent

Ustawia ciąg, który zawiera dokument XML, który ma być wyświetlany w Xml kontrolce.Sets a string that contains the XML document to display in the Xml control.

DocumentSource

Pobiera lub ustawia ścieżkę do dokumentu XML, który ma być wyświetlany w Xml kontrolce.Gets or sets the path to an XML document to display in the Xml control.

EnableTheming

Przesłania EnableTheming Właściwość.Overrides the EnableTheming property. Ta właściwość nie jest obsługiwana przez Xml klasę.This property is not supported by the Xml class.

EnableTheming

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy motywy stosują się do tej kontrolki.Gets or sets a value indicating whether themes apply to this control.

(Odziedziczone po Control)
EnableViewState

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy formant serwera utrzymuje stan widoku, oraz stan widoku wszystkich formantów podrzędnych, które zawiera, do żądającego klienta.Gets or sets a value indicating whether the server control persists its view state, and the view state of any child controls it contains, to the requesting client.

(Odziedziczone po Control)
Events

Pobiera listę delegatów obsługi zdarzeń dla formantu.Gets a list of event handler delegates for the control. Ta właściwość jest tylko do odczytu.This property is read-only.

(Odziedziczone po Control)
HasChildViewState

Pobiera wartość wskazującą, czy bieżące kontrolki formantu serwera mają jakiekolwiek zapisane ustawienia stanu widoku.Gets a value indicating whether the current server control's child controls have any saved view-state settings.

(Odziedziczone po Control)
ID

Pobiera lub ustawia identyfikator programowy przypisany do kontrolki serwerowej.Gets or sets the programmatic identifier assigned to the server control.

(Odziedziczone po Control)
IdSeparator

Pobiera znak używany do oddzielania identyfikatorów kontroli.Gets the character used to separate control identifiers.

(Odziedziczone po Control)
IsChildControlStateCleared

Pobiera wartość wskazującą, czy kontrolki zawarte w tym formancie mają stan kontroli.Gets a value indicating whether controls contained within this control have control state.

(Odziedziczone po Control)
IsTrackingViewState

Pobiera wartość wskazującą, czy formant serwera zapisuje zmiany w stanie widoku.Gets a value that indicates whether the server control is saving changes to its view state.

(Odziedziczone po Control)
IsViewStateEnabled

Pobiera wartość wskazującą, czy stan widoku jest włączony dla tego formantu.Gets a value indicating whether view state is enabled for this control.

(Odziedziczone po Control)
LoadViewStateByID

Pobiera wartość wskazującą, czy formant uczestniczy w ładowaniu stanu widoku przez ID zamianę na indeks.Gets a value indicating whether the control participates in loading its view state by ID instead of index.

(Odziedziczone po Control)
NamingContainer

Pobiera odwołanie do kontenera nazw kontrolki serwera, który tworzy unikatową przestrzeń nazw do rozróżniania między kontrolkami serwera z tą samą ID wartością właściwości.Gets a reference to the server control's naming container, which creates a unique namespace for differentiating between server controls with the same ID property value.

(Odziedziczone po Control)
Page

Pobiera odwołanie do Page wystąpienia, które zawiera formant serwera.Gets a reference to the Page instance that contains the server control.

(Odziedziczone po Control)
Parent

Pobiera odwołanie do kontrolki nadrzędnej kontrolki serwera w hierarchii formantów strony.Gets a reference to the server control's parent control in the page control hierarchy.

(Odziedziczone po Control)
RenderingCompatibility

Pobiera wartość określającą ASP.NET wersję, która będzie zgodna z językiem HTML.Gets a value that specifies the ASP.NET version that rendered HTML will be compatible with.

(Odziedziczone po Control)
Site

Pobiera informacje o kontenerze, który hostuje bieżącą kontrolkę, gdy jest renderowany na powierzchni projektowej.Gets information about the container that hosts the current control when rendered on a design surface.

(Odziedziczone po Control)
SkinID

Przesłania SkinID Właściwość.Overrides the SkinID property. Ta właściwość nie jest obsługiwana przez Xml klasę.This property is not supported by the Xml class.

SkinID

Pobiera lub ustawia skórkę, która ma zostać zastosowana do kontrolki.Gets or sets the skin to apply to the control.

(Odziedziczone po Control)
TemplateControl

Pobiera lub ustawia odwołanie do szablonu, który zawiera tę kontrolkę.Gets or sets a reference to the template that contains this control.

(Odziedziczone po Control)
TemplateSourceDirectory

Pobiera katalog wirtualny Page lub zawierający UserControl bieżącą kontrolkę serwerową.Gets the virtual directory of the Page or UserControl that contains the current server control.

(Odziedziczone po Control)
Transform

Pobiera lub ustawia XslTransform obiekt, który sformatuje dokument XML przed jego zapisaniem w strumieniu wyjściowym.Gets or sets the XslTransform object that formats the XML document before it is written to the output stream.

TransformArgumentList

Pobiera lub ustawia element zawierający XsltArgumentList listę argumentów opcjonalnych przekazaną do arkusza stylów i używanych podczas Extensible Stylesheet Language Transformation (XSLT).Gets or sets a XsltArgumentList that contains a list of optional arguments passed to the style sheet and used during the Extensible Stylesheet Language Transformation (XSLT).

TransformSource

Pobiera lub ustawia ścieżkę do arkusza stylów Extensible Stylesheet Language Transformation (XSLT), który sformatuje dokument XML przed zapisaniem go w strumieniu wyjściowym.Gets or sets the path to an Extensible Stylesheet Language Transformation (XSLT) style sheet that formats the XML document before it is written to the output stream.

UniqueID

Pobiera unikatowy, hierarchicznie kwalifikowany identyfikator dla kontrolki serwerowej.Gets the unique, hierarchically qualified identifier for the server control.

(Odziedziczone po Control)
ValidateRequestMode

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy formant sprawdza dane wejściowe klienta z przeglądarki pod kątem potencjalnie niebezpiecznych wartości.Gets or sets a value that indicates whether the control checks client input from the browser for potentially dangerous values.

(Odziedziczone po Control)
ViewState

Pobiera słownik informacji o stanie, który umożliwia zapisanie i przywrócenie stanu widoku kontrolki serwera w wielu żądaniach na tej samej stronie.Gets a dictionary of state information that allows you to save and restore the view state of a server control across multiple requests for the same page.

(Odziedziczone po Control)
ViewStateIgnoresCase

Pobiera wartość wskazującą, czy w StateBag obiekcie nie jest rozróżniana wielkość liter.Gets a value that indicates whether the StateBag object is case-insensitive.

(Odziedziczone po Control)
ViewStateMode

Pobiera lub ustawia tryb widoku stanu tego formantu.Gets or sets the view-state mode of this control.

(Odziedziczone po Control)
Visible

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy kontrolka serwera jest renderowana jako interfejs użytkownika na stronie.Gets or sets a value that indicates whether a server control is rendered as UI on the page.

(Odziedziczone po Control)
XPathNavigator

Pobiera lub ustawia model kursora służący do nawigowania i edytowania danych XML skojarzonych z Xml kontrolką.Gets or sets a cursor model for navigating and editing the XML data associated with the Xml control.

Metody

AddedControl(Control, Int32)

Wywołuje się po dodaniu formantu podrzędnego do Controls kolekcji Control obiektu.Called after a child control is added to the Controls collection of the Control object.

(Odziedziczone po Control)
AddParsedSubObject(Object)

Powiadamia formant serwera o przeanalizowaniu elementu, XML lub HTML, a następnie dodaje element do obiektu formantu serwera ControlCollection .Notifies the server control that an element, either XML or HTML, was parsed, and adds the element to the server control's ControlCollection object.

ApplyStyleSheetSkin(Page)

Stosuje właściwości stylu zdefiniowane w arkuszu stylów strony do kontrolki.Applies the style properties defined in the page style sheet to the control.

(Odziedziczone po Control)
BeginRenderTracing(TextWriter, Object)

Rozpoczyna śledzenie danych renderowania w czasie projektowania.Begins design-time tracing of rendering data.

(Odziedziczone po Control)
BuildProfileTree(String, Boolean)

Zbiera informacje o formancie serwera i dostarcza go do Trace właściwości, która będzie wyświetlana po włączeniu śledzenia dla strony.Gathers information about the server control and delivers it to the Trace property to be displayed when tracing is enabled for the page.

(Odziedziczone po Control)
ClearCachedClientID()

Ustawia wartość w pamięci podręcznej ClientID na null .Sets the cached ClientID value to null.

(Odziedziczone po Control)
ClearChildControlState()

Usuwa informacje o stanie formantu dla kontrolek podrzędnych kontrolki serwerowej.Deletes the control-state information for the server control's child controls.

(Odziedziczone po Control)
ClearChildState()

Usuwa informacje o stanie widoku i kontroli dla wszystkich formantów podrzędnych formantu serwera.Deletes the view-state and control-state information for all the server control's child controls.

(Odziedziczone po Control)
ClearChildViewState()

Usuwa informacje o stanie widoku dla wszystkich formantów podrzędnych formantu serwera.Deletes the view-state information for all the server control's child controls.

(Odziedziczone po Control)
ClearEffectiveClientIDMode()

Ustawia ClientIDMode Właściwość bieżącego wystąpienia kontrolki i wszystkich formantów podrzędnych na Inherit .Sets the ClientIDMode property of the current control instance and of any child controls to Inherit.

(Odziedziczone po Control)
CreateChildControls()

Wywoływane przez platformę strony ASP.NET w celu powiadomienia formantów serwera, które używają implementacji opartej na kompozycjach, do tworzenia wszelkich formantów podrzędnych, które zawierają w przygotowaniu do ponownego ogłaszania lub renderowania.Called by the ASP.NET page framework to notify server controls that use composition-based implementation to create any child controls they contain in preparation for posting back or rendering.

(Odziedziczone po Control)
CreateControlCollection()

Tworzy nowy EmptyControlCollection obiekt.Creates a new EmptyControlCollection object.

CreateControlCollection()

Tworzy nowy ControlCollection obiekt do przechowywania formantów podrzędnych (zarówno literału, jak i serwera) formantu serwera.Creates a new ControlCollection object to hold the child controls (both literal and server) of the server control.

(Odziedziczone po Control)
DataBind()

Tworzy powiązanie źródła danych z wywołaną kontrolką serwera i wszystkimi jego kontrolkami podrzędnymi.Binds a data source to the invoked server control and all its child controls.

(Odziedziczone po Control)
DataBind(Boolean)

Tworzy powiązanie źródła danych z wywoływanym formantem serwera i wszystkimi jego kontrolkami podrzędnymi z opcją podniesienia poziomu DataBinding zdarzenia.Binds a data source to the invoked server control and all its child controls with an option to raise the DataBinding event.

(Odziedziczone po Control)
DataBindChildren()

Tworzy powiązanie źródła danych z kontrolkami podrzędnymi formantu serwera.Binds a data source to the server control's child controls.

(Odziedziczone po Control)
Dispose()

Umożliwia formantowi serwera przeprowadzenie końcowego oczyszczania przed jego zwolnieniem z pamięci.Enables a server control to perform final clean up before it is released from memory.

(Odziedziczone po Control)
EndRenderTracing(TextWriter, Object)

Przerywa śledzenie danych renderowania w czasie projektowania.Ends design-time tracing of rendering data.

(Odziedziczone po Control)
EnsureChildControls()

Określa, czy formant serwera zawiera kontrolki podrzędne.Determines whether the server control contains child controls. Jeśli tak nie jest, tworzy kontrolki podrzędne.If it does not, it creates child controls.

(Odziedziczone po Control)
EnsureID()

Tworzy identyfikator dla kontrolek, które nie mają przypisanego identyfikatora.Creates an identifier for controls that do not have an identifier assigned.

(Odziedziczone po Control)
Equals(Object)

Określa, czy dany obiekt jest taki sam, jak bieżący obiekt.Determines whether the specified object is equal to the current object.

(Odziedziczone po Object)
FindControl(String)

Wyszukuje kontener nazewnictwa stron dla określonego formantu serwera.Searches the page naming container for the specified server control.

FindControl(String)

Wyszukuje w bieżącym kontenerze nazewnictwa dla kontrolki serwera z określonym id parametrem.Searches the current naming container for a server control with the specified id parameter.

(Odziedziczone po Control)
FindControl(String, Int32)

Wyszukuje w bieżącym kontenerze nazewnictwa dla kontrolki serwera z określoną id i liczbą całkowitą, która jest określona w pathOffset parametrze, który ułatwia wyszukiwanie.Searches the current naming container for a server control with the specified id and an integer, specified in the pathOffset parameter, which aids in the search. Nie należy przesłaniać tej wersji FindControl metody.You should not override this version of the FindControl method.

(Odziedziczone po Control)
Focus()

Zastępuje Focus() metodę.Overrides the Focus() method. Ta metoda nie jest obsługiwana przez Xml klasę.This method is not supported by the Xml class.

Focus()

Ustawia fokus wprowadzania dla kontrolki.Sets input focus to a control.

(Odziedziczone po Control)
GetDesignModeState()

Pobiera dane czasu projektowania dla kontrolki.Gets design-time data for a control.

GetDesignModeState()

Pobiera dane czasu projektowania dla kontrolki.Gets design-time data for a control.

(Odziedziczone po Control)
GetHashCode()

Służy jako domyślna funkcja skrótu.Serves as the default hash function.

(Odziedziczone po Object)
GetRouteUrl(Object)

Pobiera adres URL odpowiadający zestawowi parametrów trasy.Gets the URL that corresponds to a set of route parameters.

(Odziedziczone po Control)
GetRouteUrl(RouteValueDictionary)

Pobiera adres URL odpowiadający zestawowi parametrów trasy.Gets the URL that corresponds to a set of route parameters.

(Odziedziczone po Control)
GetRouteUrl(String, Object)

Pobiera adres URL, który odnosi się do zestawu parametrów trasy i nazwy trasy.Gets the URL that corresponds to a set of route parameters and a route name.

(Odziedziczone po Control)
GetRouteUrl(String, RouteValueDictionary)

Pobiera adres URL, który odnosi się do zestawu parametrów trasy i nazwy trasy.Gets the URL that corresponds to a set of route parameters and a route name.

(Odziedziczone po Control)
GetType()

Pobiera Type bieżące wystąpienie.Gets the Type of the current instance.

(Odziedziczone po Object)
GetUniqueIDRelativeTo(Control)

Zwraca przedznaczoną część UniqueID właściwości określonej kontrolki.Returns the prefixed portion of the UniqueID property of the specified control.

(Odziedziczone po Control)
HasControls()

Określa, czy formant serwera zawiera wszystkie kontrolki podrzędne.Determines whether the server control contains any child controls.

HasControls()

Określa, czy formant serwera zawiera wszystkie kontrolki podrzędne.Determines if the server control contains any child controls.

(Odziedziczone po Control)
HasEvents()

Zwraca wartość wskazującą czy zdarzenia są rejestrowane dla kontrolki lub wszelkich formantów podrzędnych.Returns a value indicating whether events are registered for the control or any child controls.

(Odziedziczone po Control)
IsLiteralContent()

Określa, czy formant serwera przechowuje tylko zawartość literału.Determines if the server control holds only literal content.

(Odziedziczone po Control)
LoadControlState(Object)

Przywraca informacje o stanie kontroli z poprzedniego żądania strony, które zostało zapisane przez SaveControlState() metodę.Restores control-state information from a previous page request that was saved by the SaveControlState() method.

(Odziedziczone po Control)
LoadViewState(Object)

Przywraca informacje o stanie widoku z poprzedniego żądania strony, które zostało zapisane przez SaveViewState() metodę.Restores view-state information from a previous page request that was saved by the SaveViewState() method.

(Odziedziczone po Control)
MapPathSecure(String)

Pobiera ścieżkę fizyczną, do której jest mapowana ścieżka wirtualna (absolutna lub względna).Retrieves the physical path that a virtual path, either absolute or relative, maps to.

(Odziedziczone po Control)
MemberwiseClone()

Tworzy skróconą kopię bieżącego elementu Object .Creates a shallow copy of the current Object.

(Odziedziczone po Object)
OnBubbleEvent(Object, EventArgs)

Określa, czy zdarzenie dla formantu serwera jest przenoszone do hierarchii kontroli serwera interfejsu użytkownika strony.Determines whether the event for the server control is passed up the page's UI server control hierarchy.

(Odziedziczone po Control)
OnDataBinding(EventArgs)

Podnosi DataBinding zdarzenie.Raises the DataBinding event.

(Odziedziczone po Control)
OnInit(EventArgs)

Podnosi Init zdarzenie.Raises the Init event.

(Odziedziczone po Control)
OnLoad(EventArgs)

Podnosi Load zdarzenie.Raises the Load event.

(Odziedziczone po Control)
OnPreRender(EventArgs)

Podnosi PreRender zdarzenie.Raises the PreRender event.

(Odziedziczone po Control)
OnUnload(EventArgs)

Podnosi Unload zdarzenie.Raises the Unload event.

(Odziedziczone po Control)
OpenFile(String)

Pobiera informacje Stream używane do odczytu pliku.Gets a Stream used to read a file.

(Odziedziczone po Control)
RaiseBubbleEvent(Object, EventArgs)

Przypisuje wszystkie źródła zdarzenia i informacje do elementu nadrzędnego formantu.Assigns any sources of the event and its information to the control's parent.

(Odziedziczone po Control)
RemovedControl(Control)

Wywoływana po usunięciu formantu podrzędnego z Controls kolekcji Control obiektu.Called after a child control is removed from the Controls collection of the Control object.

(Odziedziczone po Control)
Render(HtmlTextWriter)

Renderuje wyniki do strumienia wyjściowego.Renders the results to the output stream.

RenderChildren(HtmlTextWriter)

Wyprowadza zawartość elementu podrzędnego kontrolki serwera do podanego HtmlTextWriter obiektu, który zapisuje zawartość, która ma być renderowana na kliencie.Outputs the content of a server control's children to a provided HtmlTextWriter object, which writes the content to be rendered on the client.

(Odziedziczone po Control)
RenderControl(HtmlTextWriter)

Wyprowadza zawartość kontrolki serwera do podanego HtmlTextWriter obiektu i przechowuje informacje o śledzeniu dla kontrolki, jeśli śledzenie jest włączone.Outputs server control content to a provided HtmlTextWriter object and stores tracing information about the control if tracing is enabled.

(Odziedziczone po Control)
RenderControl(HtmlTextWriter, ControlAdapter)

Wyprowadza zawartość kontrolki serwera do podanego HtmlTextWriter obiektu za pomocą podanego ControlAdapter obiektu.Outputs server control content to a provided HtmlTextWriter object using a provided ControlAdapter object.

(Odziedziczone po Control)
ResolveAdapter()

Pobiera adapter sterowania odpowiedzialny za renderowanie określonego formantu.Gets the control adapter responsible for rendering the specified control.

(Odziedziczone po Control)
ResolveClientUrl(String)

Pobiera adres URL, który może być używany przez przeglądarkę.Gets a URL that can be used by the browser.

(Odziedziczone po Control)
ResolveUrl(String)

Konwertuje adres URL na taki, który jest używany na żądającym klienta.Converts a URL into one that is usable on the requesting client.

(Odziedziczone po Control)
SaveControlState()

Zapisuje wszelkie zmiany stanu formantu serwera, które wystąpiły od momentu, gdy strona została opublikowana na serwerze.Saves any server control state changes that have occurred since the time the page was posted back to the server.

(Odziedziczone po Control)
SaveViewState()

Zapisuje dowolny widok kontroli serwera — zmiany stanu, które wystąpiły od momentu, gdy strona została opublikowana na serwerze.Saves any server control view-state changes that have occurred since the time the page was posted back to the server.

(Odziedziczone po Control)
SetDesignModeState(IDictionary)

Ustawia dane czasu projektowania dla kontrolki.Sets design-time data for a control.

(Odziedziczone po Control)
SetRenderMethodDelegate(RenderMethod)

Przypisuje delegata programu obsługi zdarzeń, aby renderować formant serwera i jego zawartość w jego formancie nadrzędnym.Assigns an event handler delegate to render the server control and its content into its parent control.

(Odziedziczone po Control)
SetTraceData(Object, Object)

Ustawia dane śledzenia dla śledzenia czasu projektowania danych renderowania przy użyciu klucza danych śledzenia i wartości danych śledzenia.Sets trace data for design-time tracing of rendering data, using the trace data key and the trace data value.

(Odziedziczone po Control)
SetTraceData(Object, Object, Object)

Ustawia dane śledzenia dla śledzenia czasu projektowania danych renderowania przy użyciu obiektu śledzenia, klucza danych śledzenia i wartości danych śledzenia.Sets trace data for design-time tracing of rendering data, using the traced object, the trace data key, and the trace data value.

(Odziedziczone po Control)
ToString()

Zwraca ciąg reprezentujący bieżący obiekt.Returns a string that represents the current object.

(Odziedziczone po Object)
TrackViewState()

Powoduje śledzenie zmian stanu widoku w formancie serwera, aby mogły być przechowywane w obiekcie formantu serwera StateBag .Causes tracking of view-state changes to the server control so they can be stored in the server control's StateBag object. Ten obiekt jest dostępny za pomocą ViewState właściwości.This object is accessible through the ViewState property.

(Odziedziczone po Control)

Zdarzenia

DataBinding

Występuje, gdy formant serwera wiąże się ze źródłem danych.Occurs when the server control binds to a data source.

(Odziedziczone po Control)
Disposed

Występuje, gdy formant serwera zostanie wystawiony z pamięci, który jest ostatnim etapem cyklu życia formantu serwera, gdy zażądano strony ASP.NET.Occurs when a server control is released from memory, which is the last stage of the server control lifecycle when an ASP.NET page is requested.

(Odziedziczone po Control)
Init

Występuje po zainicjowaniu formantu serwera, który jest pierwszym krokiem w jego cyklu życia.Occurs when the server control is initialized, which is the first step in its lifecycle.

(Odziedziczone po Control)
Load

Występuje, gdy kontrolka serwera jest załadowana do Page obiektu.Occurs when the server control is loaded into the Page object.

(Odziedziczone po Control)
PreRender

Występuje po Control załadowaniu obiektu, ale przed renderowaniem.Occurs after the Control object is loaded but prior to rendering.

(Odziedziczone po Control)
Unload

Występuje, gdy formant serwera zostanie zwolniony z pamięci.Occurs when the server control is unloaded from memory.

(Odziedziczone po Control)

Jawne implementacje interfejsu

IControlBuilderAccessor.ControlBuilder

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz ControlBuilder .For a description of this member, see ControlBuilder.

(Odziedziczone po Control)
IControlDesignerAccessor.GetDesignModeState()

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz GetDesignModeState() .For a description of this member, see GetDesignModeState().

(Odziedziczone po Control)
IControlDesignerAccessor.SetDesignModeState(IDictionary)

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz SetDesignModeState(IDictionary) .For a description of this member, see SetDesignModeState(IDictionary).

(Odziedziczone po Control)
IControlDesignerAccessor.SetOwnerControl(Control)

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz SetOwnerControl(Control) .For a description of this member, see SetOwnerControl(Control).

(Odziedziczone po Control)
IControlDesignerAccessor.UserData

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz UserData .For a description of this member, see UserData.

(Odziedziczone po Control)
IDataBindingsAccessor.DataBindings

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz DataBindings .For a description of this member, see DataBindings.

(Odziedziczone po Control)
IDataBindingsAccessor.HasDataBindings

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz HasDataBindings .For a description of this member, see HasDataBindings.

(Odziedziczone po Control)
IExpressionsAccessor.Expressions

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz Expressions .For a description of this member, see Expressions.

(Odziedziczone po Control)
IExpressionsAccessor.HasExpressions

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz HasExpressions .For a description of this member, see HasExpressions.

(Odziedziczone po Control)
IParserAccessor.AddParsedSubObject(Object)

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz AddParsedSubObject(Object) .For a description of this member, see AddParsedSubObject(Object).

(Odziedziczone po Control)

Metody rozszerzania

FindDataSourceControl(Control)

Zwraca źródło danych skojarzone z kontrolką danych dla określonej kontrolki.Returns the data source that is associated with the data control for the specified control.

FindFieldTemplate(Control, String)

Zwraca szablon pola dla określonej kolumny w kontenerze nazewnictwa określonego formantu.Returns the field template for the specified column in the specified control's naming container.

FindMetaTable(Control)

Zwraca obiekt obiektu z tabeli dla kontrolki zawierającej dane.Returns the metatable object for the containing data control.

Dotyczy

Zobacz też