AutomationElementIdentifiers.ClassNameProperty Pole

Definicja

Identyfikuje ClassName Właściwość.Identifies the ClassName property.

public: static initonly System::Windows::Automation::AutomationProperty ^ ClassNameProperty;
public static readonly System.Windows.Automation.AutomationProperty ClassNameProperty;
 staticval mutable ClassNameProperty : System.Windows.Automation.AutomationProperty
Public Shared ReadOnly ClassNameProperty As AutomationProperty 

Wartość pola

AutomationProperty

Uwagi

Ten identyfikator jest używany przez dostawców automatyzacji interfejsu użytkownika.This identifier is for use by UI Automation providers. Aplikacje klienckie automatyzacji interfejsu użytkownika powinny używać równoważnego pola z AutomationElement .UI Automation client applications should use the equivalent field from AutomationElement.

Dotyczy

Zobacz też