AutomationProperties.GetItemType(DependencyObject) Metoda

Definicja

Pobiera ItemType dołączoną właściwość dla określonego elementu DependencyObject .Gets the ItemType attached property for the specified DependencyObject.

public:
 static System::String ^ GetItemType(System::Windows::DependencyObject ^ element);
public static string GetItemType (System.Windows.DependencyObject element);
static member GetItemType : System.Windows.DependencyObject -> string
Public Shared Function GetItemType (element As DependencyObject) As String

Parametry

element
DependencyObject

DependencyObjectAby sprawdzić.The DependencyObject to check.

Zwraca

String

Danego ItemType elementu.The ItemType of the given element.

Dotyczy