ClientSideProviderDescription Struktura

Definicja

Opisuje zakres dostawcy automatyzacji interfejsu użytkownika po stronie klienta, dzięki czemu można go zarejestrować w aplikacji klienckiej automatyzacji interfejsu użytkownika.Describes the scope of a client-side UI Automation provider so that it can be registered with the UI Automation client application.

public value class ClientSideProviderDescription
public struct ClientSideProviderDescription
type ClientSideProviderDescription = struct
Public Structure ClientSideProviderDescription
Dziedziczenie
ClientSideProviderDescription

Konstruktory

ClientSideProviderDescription(ClientSideProviderFactoryCallback, String)

Inicjuje nowe wystąpienie klasy ClientSideProviderDescription klasy.Initializes a new instance of the ClientSideProviderDescription class.

ClientSideProviderDescription(ClientSideProviderFactoryCallback, String, String, ClientSideProviderMatchIndicator)

Inicjuje nowe wystąpienie klasy ClientSideProviderDescription klasy.Initializes a new instance of the ClientSideProviderDescription class.

Właściwości

ClassName

Pobiera nazwę klasy systemu Windows, do której jest używany dostawca.Gets the class name of the windows that the provider is used for.

ClientSideProviderFactoryCallback

Pobiera metodę, która tworzy dostawcę po stronie klienta.Gets the method that creates the client-side provider.

Flags

Pobiera flagi określające zachowanie podczas dopasowywania nazw klas okien.Gets the flags that specify behavior when matching window class names.

ImageName

Pobiera nazwę pliku wykonywalnego lub biblioteka dołączana dynamicznie (DLL)dynamic-link library (DLL) proces, w którym znajduje się okno.Gets the name of the executable or biblioteka dołączana dynamicznie (DLL)dynamic-link library (DLL) for the process where the window resides.

Dotyczy

Zobacz też