DockPattern.DockPatternInformation Struktura

Definicja

Zapewnia dostęp do wartości DockPattern właściwości obiektu przy użyciu jego Current metod or Cached .Provides access to the property values of a DockPattern object using its Current or Cached accessors.

public: value class DockPattern::DockPatternInformation
public struct DockPattern.DockPatternInformation
type DockPattern.DockPatternInformation = struct
Public Structure DockPattern.DockPatternInformation
Dziedziczenie
DockPattern.DockPatternInformation

Uwagi

Właściwości w tej strukturze można także pobrać przy użyciu GetCurrentPropertyValue i GetCachedPropertyValue, używając odpowiednich identyfikatorów z DockPattern.The properties in this structure can also be retrieved by using GetCurrentPropertyValue and GetCachedPropertyValue, using the corresponding identifiers from DockPattern. Na przykład DockPosition właściwość jest identyfikowana DockPositionProperty przez pole.For example, The DockPosition property is identified by the DockPositionProperty field. Więcej informacji na temat poszczególnych właściwości jest dostępnych na stronach referencyjnych dla tych identyfikatorów; Zobacz Link w sekcji spostrzeżenia w poszczególnych tematach referencyjnych.More information about the individual properties is available on the reference pages for those identifiers; see the link in the Remarks section of each reference topic.

Właściwości

DockPosition

DockPosition PobieraAutomationElement z kontenera dokowania.Retrieves the DockPosition of an AutomationElement within a docking container.

Dotyczy

Zobacz też