ExpandCollapsePattern.ExpandCollapsePatternInformation.ExpandCollapseState Właściwość

Definicja

public:
 property System::Windows::Automation::ExpandCollapseState ExpandCollapseState { System::Windows::Automation::ExpandCollapseState get(); };
public System.Windows.Automation.ExpandCollapseState ExpandCollapseState { get; }
member this.ExpandCollapseState : System.Windows.Automation.ExpandCollapseState
Public ReadOnly Property ExpandCollapseState As ExpandCollapseState

Wartość właściwości

Przykłady

W poniższym przykładzie AutomationElement reprezentujący element menu jest przenoszona do funkcji, która próbuje rozwinąć lub zwinąć element menu na podstawie jego bieżącego ExpandCollapseState.In the following example, an AutomationElement representing a menu item is passed to a function that attempts to expand or collapse the menu item based on its current ExpandCollapseState.

///--------------------------------------------------------------------
/// <summary>
/// Obtains an ExpandCollapsePattern control pattern from an 
/// automation element.
/// </summary>
/// <param name="targetControl">
/// The automation element of interest.
/// </param>
/// <returns>
/// A ExpandCollapsePattern object.
/// </returns>
///--------------------------------------------------------------------
private ExpandCollapsePattern GetExpandCollapsePattern(
  AutomationElement targetControl)
{
  ExpandCollapsePattern expandCollapsePattern = null;

  try
  {
    expandCollapsePattern =
      targetControl.GetCurrentPattern(
      ExpandCollapsePattern.Pattern)
      as ExpandCollapsePattern;
  }
  // Object doesn't support the ExpandCollapsePattern control pattern.
  catch (InvalidOperationException)
  {
    return null;
  }

  return expandCollapsePattern;
}
'''--------------------------------------------------------------------
''' <summary>
''' Obtains an ExpandCollapsePattern control pattern from an 
''' automation element.
''' </summary>
''' <param name="targetControl">
''' The automation element of interest.
''' </param>
''' <returns>
''' A ExpandCollapsePattern object.
''' </returns>
'''--------------------------------------------------------------------
Private Function GetExpandCollapsePattern( _
ByVal targetControl As AutomationElement) As ExpandCollapsePattern
  Dim expandCollapsePattern As ExpandCollapsePattern = Nothing

  Try
    expandCollapsePattern = DirectCast( _
    targetControl.GetCurrentPattern(expandCollapsePattern.Pattern), _
    ExpandCollapsePattern)
  Catch exc As InvalidOperationException
    ' Object doesn't support the ExpandCollapsePattern control pattern.
    Return Nothing
  End Try

  Return expandCollapsePattern

End Function 'GetExpandCollapsePattern  
///--------------------------------------------------------------------
/// <summary>
/// Programmatically expand or collapse a menu item.
/// </summary>
/// <param name="menuItem">
/// The target menu item.
/// </param>
///--------------------------------------------------------------------
private void ExpandCollapseMenuItem(
  AutomationElement menuItem)
{
  if (menuItem == null)
  {
    throw new ArgumentNullException(
      "AutomationElement argument cannot be null.");
  }

  ExpandCollapsePattern expandCollapsePattern =
    GetExpandCollapsePattern(menuItem);

  if (expandCollapsePattern == null)
  {
    return;
  }

  if (expandCollapsePattern.Current.ExpandCollapseState ==
    ExpandCollapseState.LeafNode)
  {
    return;
  }

  try
  {
    if (expandCollapsePattern.Current.ExpandCollapseState == ExpandCollapseState.Expanded)
    {
      // Collapse the menu item.
      expandCollapsePattern.Collapse();
    }
    else if (expandCollapsePattern.Current.ExpandCollapseState == ExpandCollapseState.Collapsed ||
      expandCollapsePattern.Current.ExpandCollapseState == ExpandCollapseState.PartiallyExpanded)
    {
      // Expand the menu item.
      expandCollapsePattern.Expand();
    }
  }
  // Control is not enabled
  catch (ElementNotEnabledException)
  {
    // TO DO: error handling.
  }
  // Control is unable to perform operation.
  catch (InvalidOperationException)
  {
    // TO DO: error handling.
  }
}
'''--------------------------------------------------------------------
''' <summary>
''' Programmatically expand or collapse a menu item.
''' </summary>
''' <param name="menuItem">
''' The target menu item.
''' </param>
'''--------------------------------------------------------------------
Private Sub ExpandCollapseMenuItem(ByVal menuItem As AutomationElement)
  If menuItem Is Nothing Then
    Throw New ArgumentNullException( _
    "AutomationElement argument cannot be null.")
  End If

  Dim expandCollapsePattern As ExpandCollapsePattern = _
  GetExpandCollapsePattern(menuItem)

  If expandCollapsePattern Is Nothing Then
    Return
  End If

  If expandCollapsePattern.Current.ExpandCollapseState = _
  ExpandCollapseState.LeafNode Then
    Return
  End If

  Try
    If expandCollapsePattern.Current.ExpandCollapseState = _
    ExpandCollapseState.Expanded Then
      ' Collapse the menu item.
      expandCollapsePattern.Collapse()

    ElseIf expandCollapsePattern.Current.ExpandCollapseState = _
    ExpandCollapseState.Collapsed OrElse _
    expandCollapsePattern.Current.ExpandCollapseState = _
    ExpandCollapseState.PartiallyExpanded Then
      ' Expand the menu item.
      expandCollapsePattern.Expand()
    End If
  Catch exc As ElementNotEnabledException
    ' Control is not enabled
    ' TO DO: error handling.
  Catch exc As InvalidOperationException
    ' Control is unable to perform operation 
    ' TO DO: error handling.
  End Try

End Sub

Uwagi

ExpandCollapseStateodnosi się tylko do widoczności bezpośrednich obiektów podrzędnych. nie odnosi się do widoczności wszystkich obiektów zależnych.ExpandCollapseState refers to the visibility of immediate child objects only; it does not refer to the visibility of all descendant objects.

Wartość domyślna to Expanded.The default value is Expanded.

Dotyczy

Zobacz też