GridItemPattern.GridItemPatternInformation Struktura

Definicja

Zapewnia dostęp do wartości GridItemPattern właściwości obiektu przy użyciu jego Current metod or Cached .Provides access to the property values of a GridItemPattern object using its Current or Cached accessors.

public: value class GridItemPattern::GridItemPatternInformation
public struct GridItemPattern.GridItemPatternInformation
type GridItemPattern.GridItemPatternInformation = struct
Public Structure GridItemPattern.GridItemPatternInformation
Dziedziczenie
GridItemPattern.GridItemPatternInformation

Właściwości

Column

Pobiera numer porządkowy kolumny zawierającej komórkę lub element.Gets the ordinal number of the column that contains the cell or item.

ColumnSpan

Pobiera liczbę kolumn zawartych w komórce lub elemencie.Gets the number of columns spanned by a cell or item.

ContainingGrid

Pobiera element, który obsługuje GridPattern i reprezentuje kontener komórki lub elementu. Automatyzacja interfejsu użytkownikaUI AutomationGets a Automatyzacja interfejsu użytkownikaUI Automation element that supports GridPattern and represents the container of the cell or item.

Row

Pobiera numer porządkowy wiersza, który zawiera komórkę lub element.Gets the ordinal number of the row that contains the cell or item.

RowSpan

Pobiera liczbę wierszy, które są objęte komórką lub elementem.Gets the number of rows spanned by a cell or item.

Dotyczy

Zobacz też