GridPattern.GridPatternInformation Struktura

Definicja

Zapewnia dostęp do wartości GridPattern właściwości obiektu przy użyciu jego Current metod or Cached .Provides access to the property values of a GridPattern object using its Current or Cached accessors.

public: value class GridPattern::GridPatternInformation
public struct GridPattern.GridPatternInformation
type GridPattern.GridPatternInformation = struct
Public Structure GridPattern.GridPatternInformation
Dziedziczenie
GridPattern.GridPatternInformation

Właściwości

ColumnCount

Pobiera liczbę kolumn w siatce.Gets the number of columns in a grid.

RowCount

Pobiera łączną liczbę wierszy w siatce.Gets the total number of rows in a grid.

Dotyczy

Zobacz też