InvokePatternIdentifiers.InvokedEvent Pole

Definicja

Identyfikuje zdarzenie wywoływane, gdy formant jest aktywowany.Identifies the event raised when a control is activated.

public: static initonly System::Windows::Automation::AutomationEvent ^ InvokedEvent;
public static readonly System.Windows.Automation.AutomationEvent InvokedEvent;
 staticval mutable InvokedEvent : System.Windows.Automation.AutomationEvent
Public Shared ReadOnly InvokedEvent As AutomationEvent 

Wartość pola

AutomationEvent

Uwagi

Ten identyfikator jest używany przez dostawców automatyzacji interfejsu użytkownika.This identifier is used by UI Automation providers. Aplikacje klienckie automatyzacji interfejsu użytkownika powinny używać odpowiedników pól w InvokePattern .UI Automation client applications should use the equivalent fields in InvokePattern.

Dotyczy

Zobacz też