AutomationPeer.GetAutomationControlType Metoda

Definicja

Pobiera typ formantu dla elementu, który jest skojarzony z Automatyzacja interfejsu użytkownikaUI Automation elementem równorzędnym.Gets the control type for the element that is associated with the Automatyzacja interfejsu użytkownikaUI Automation peer.

public:
 System::Windows::Automation::Peers::AutomationControlType GetAutomationControlType();
public System.Windows.Automation.Peers.AutomationControlType GetAutomationControlType ();
member this.GetAutomationControlType : unit -> System.Windows.Automation.Peers.AutomationControlType
Public Function GetAutomationControlType () As AutomationControlType

Zwraca

AutomationControlType

Typ formantu.The control type.

Wyjątki

Jawne wywołanie tej metody jest obecnie w toku.A public call to this method is currently in progress.

Dotyczy

Zobacz też