AutomationPeer.GetChildren Metoda

Definicja

Pobiera kolekcję GetChildren() elementów, które są reprezentowane w drzewie automatyzacji interfejsu użytkownika jako elementy bezpośrednie elementu podrzędnego elementu równorzędnego automatyzacji.Gets the collection of GetChildren() elements that are represented in the UI Automation tree as immediate child elements of the automation peer.

public:
 System::Collections::Generic::List<System::Windows::Automation::Peers::AutomationPeer ^> ^ GetChildren();
public System.Collections.Generic.List<System.Windows.Automation.Peers.AutomationPeer> GetChildren ();
member this.GetChildren : unit -> System.Collections.Generic.List<System.Windows.Automation.Peers.AutomationPeer>
Public Function GetChildren () As List(Of AutomationPeer)

Zwraca

List<AutomationPeer>

Kolekcja elementów podrzędnych.The collection of child elements.

Wyjątki

Jawne wywołanie tej metody jest obecnie w toku.A public call to this method is currently in progress.

Dotyczy