AutomationPeer.GetChildrenCore Metoda

Definicja

Gdy jest zastępowany w klasie pochodnej, jest wywoływana przez GetChildren() .When overridden in a derived class, is called by GetChildren().

protected:
 abstract System::Collections::Generic::List<System::Windows::Automation::Peers::AutomationPeer ^> ^ GetChildrenCore();
protected abstract System.Collections.Generic.List<System.Windows.Automation.Peers.AutomationPeer> GetChildrenCore ();
abstract member GetChildrenCore : unit -> System.Collections.Generic.List<System.Windows.Automation.Peers.AutomationPeer>
Protected MustOverride Function GetChildrenCore () As List(Of AutomationPeer)

Zwraca

List<AutomationPeer>

Kolekcja elementów podrzędnych.The collection of child elements.

Dotyczy