AutomationPeer.GetClickablePoint Metoda

Definicja

Pobiera obiekt Point , który jest skojarzony z elementem równorzędnym automatyzacji, który odpowiada na kliknięcie myszą.Gets a Point on the element that is associated with the automation peer that responds to a mouse click.

public:
 System::Windows::Point GetClickablePoint();
public System.Windows.Point GetClickablePoint ();
member this.GetClickablePoint : unit -> System.Windows.Point
Public Function GetClickablePoint () As Point

Zwraca

Point

Punkt w obszarze kliknięcia elementu.A point in the clickable area of the element.

Wyjątki

Jawne wywołanie tej metody jest obecnie w toku.A public call to this method is currently in progress.

Uwagi

Na przykład jeśli element reprezentuje Button , punkt kliknięcia jest dowolnym punktem w widocznym obszarze klienta Button , który wystawia polecenie reprezentowane przez przycisk po kliknięciu przez mysz.For example, if the element represents a Button, a clickable point is any point in the visible client area of the Button that issues the command that the button represents when it is clicked by the mouse.

Dotyczy