AutomationPeer.GetHelpTextCore Metoda

Definicja

Gdy jest zastępowany w klasie pochodnej, jest wywoływana przez GetHelpText() .When overridden in a derived class, is called by GetHelpText().

protected:
 abstract System::String ^ GetHelpTextCore();
protected abstract string GetHelpTextCore ();
abstract member GetHelpTextCore : unit -> string
Protected MustOverride Function GetHelpTextCore () As String

Zwraca

String

Tekst pomocy.The help text.

Dotyczy