AutomationPeer.GetItemStatus Metoda

Definicja

Pobiera tekst, który przekazuje stan wizualny elementu, który jest skojarzony z tym elementem równorzędnym automatyzacji.Gets text that conveys the visual status of the element that is associated with this automation peer.

public:
 System::String ^ GetItemStatus();
public string GetItemStatus ();
member this.GetItemStatus : unit -> string
Public Function GetItemStatus () As String

Zwraca

String

Stan.The status.

Wyjątki

Jawne wywołanie tej metody jest obecnie w toku.A public call to this method is currently in progress.

Uwagi

Na przykład stanem kontaktu programu Messenger może być "zajęty" lub "online".For example, the status of a messenger contact might be "Busy" or "Online".

Dotyczy