AutomationPeer.GetItemType Metoda

Definicja

Pobiera ciąg opisujący rodzaj elementu reprezentowanego przez obiekt.Gets a string that describes what kind of item an object represents.

public:
 System::String ^ GetItemType();
public string GetItemType ();
member this.GetItemType : unit -> string
Public Function GetItemType () As String

Zwraca

String

Rodzaj elementu.The kind of item.

Wyjątki

Jawne wywołanie tej metody jest obecnie w toku.A public call to this method is currently in progress.

Uwagi

Przykłady zwracanego ciągu to "wiadomość E-mail", "kontakt" i "dokument".Examples of the returned string are "Mail Message", "Contact", and "Document".

Dotyczy