AutomationPeer.GetLiveSetting Metoda

Definicja

Pobiera charakterystykę powiadomienia o aktywnym regionie, który jest skojarzony z tym elementem równorzędnym usługi Automation.Gets the notification characteristics of a live region that is associated with this automation peer.

public:
 System::Windows::Automation::AutomationLiveSetting GetLiveSetting();
public System.Windows.Automation.AutomationLiveSetting GetLiveSetting ();
member this.GetLiveSetting : unit -> System.Windows.Automation.AutomationLiveSetting
Public Function GetLiveSetting () As AutomationLiveSetting

Zwraca

AutomationLiveSetting

Charakterystyka powiadomienia.The notification characteristics.

Wyjątki

Jawne wywołanie tej metody jest obecnie w toku.A public call to this method is currently in progress.

Uwagi

Ta metoda wywołuje pochodną implementację GetLiveSettingCore() .This method calls the derived implementation of GetLiveSettingCore().

Dotyczy