AutomationPeer.GetLocalizedControlType Metoda

Definicja

Pobiera zlokalizowany w sposób czytelny ciąg, który reprezentuje AutomationControlType wartość kontrolki, która jest skojarzona z tym elementem równorzędnym automatyzacji.Gets a human-readable localized string that represents the AutomationControlType value for the control that is associated with this automation peer.

public:
 System::String ^ GetLocalizedControlType();
public string GetLocalizedControlType ();
member this.GetLocalizedControlType : unit -> string
Public Function GetLocalizedControlType () As String

Zwraca

String

Typ formantu.The type of the control.

Wyjątki

Jawne wywołanie tej metody jest obecnie w toku.A public call to this method is currently in progress.

Dotyczy