AutomationPeer.GetOrientation Metoda

Definicja

Pobiera wartość wskazującą jawną orientację formantu (jeśli istnieje).Gets a value that indicates the explicit control orientation, if any.

public:
 System::Windows::Automation::Peers::AutomationOrientation GetOrientation();
public System.Windows.Automation.Peers.AutomationOrientation GetOrientation ();
member this.GetOrientation : unit -> System.Windows.Automation.Peers.AutomationOrientation
Public Function GetOrientation () As AutomationOrientation

Zwraca

AutomationOrientation

Orientacja kontrolki.The orientation of the control.

Wyjątki

Jawne wywołanie tej metody jest obecnie w toku.A public call to this method is currently in progress.

Dotyczy