AutomationPeer.GetSizeOfSet Metoda

Definicja

Próbuje pobrać wartość SizeOfSet właściwości.Attempts to get the value of the SizeOfSet property.

public:
 int GetSizeOfSet();
public int GetSizeOfSet ();
member this.GetSizeOfSet : unit -> int
Public Function GetSizeOfSet () As Integer

Zwraca

Int32

Wartość SizeOfSet właściwości.The value of the SizeOfSet property.

Wyjątki

Jawne wywołanie tej metody jest obecnie w toku.A public call to this method is currently in progress.

Uwagi

Nie można podjąć próby publicznego wywołania tej metody, jeśli inne wywołanie publiczne jest w toku.A public call to this method cannot be attempted if another public call is in progress.

Dotyczy