AutomationPeer.IsContentElement Metoda

Definicja

Pobiera wartość wskazującą, czy element skojarzony z tym elementem równorzędnym usługi Automation zawiera dane, które są prezentowane użytkownikowi.Gets a value that indicates whether the element that is associated with this automation peer contains data that is presented to the user.

public:
 bool IsContentElement();
public bool IsContentElement ();
member this.IsContentElement : unit -> bool
Public Function IsContentElement () As Boolean

Zwraca

Boolean

true Jeśli element jest elementem zawartości; w przeciwnym razie false .true if the element is a content element; otherwise, false.

Wyjątki

Jawne wywołanie tej metody jest obecnie w toku.A public call to this method is currently in progress.

Uwagi

Element Content zawiera dane, które są prezentowane użytkownikowi.A content element contains data that is presented to the user. Przykładem elementu zawartości jest element w polu listy lub przycisk w oknie dialogowym.An example of a content element is an item in a list box or a button in a dialog box. Zazwyczaj używa się elementów nienależących do zawartości (nazywanych również elementami peryferyjnymi) do pracy z zawartością w kontrolce złożonej.You typically use non-content elements (which are also referred to as peripheral elements) to work with the content in a composite control. Przykładem elementu niezwiązanego z zawartością jest przycisk w kontrolce rozwijanej.An example of a non-content element is the button in a drop-down control.

Dotyczy