AutomationPeer.IsPassword Metoda

Definicja

Pobiera wartość wskazującą, czy element zawiera poufną zawartość.Gets a value that indicates whether the element contains sensitive content.

public:
 bool IsPassword();
public bool IsPassword ();
member this.IsPassword : unit -> bool
Public Function IsPassword () As Boolean

Zwraca

Boolean

true Jeśli element zawiera poufną zawartość, taką jak hasło; w przeciwnym razie false .true if the element contains sensitive content such as a password; otherwise, false.

Wyjątki

Jawne wywołanie tej metody jest obecnie w toku.A public call to this method is currently in progress.

Dotyczy