AutomationPeer.IsRequiredForForm Metoda

Definicja

Pobiera wartość wskazującą, czy element, który jest skojarzony z tym elementem równorzędnym, musi zostać ukończony w formularzu.Gets a value that indicates whether the element that is associated with this peer must be completed on a form.

public:
 bool IsRequiredForForm();
public bool IsRequiredForForm ();
member this.IsRequiredForForm : unit -> bool
Public Function IsRequiredForForm () As Boolean

Zwraca

Boolean

true Jeśli element musi być zakończony; w przeciwnym razie false .true if the element must be completed; otherwise, false.

Wyjątki

Jawne wywołanie tej metody jest obecnie w toku.A public call to this method is currently in progress.

Dotyczy

Zobacz też