AutomationPeer.ProviderFromPeer(AutomationPeer) Metoda

Definicja

Pobiera wartość IRawElementProviderSimple dla określonego elementu AutomationPeer .Gets the IRawElementProviderSimple for the specified AutomationPeer.

protected public:
 System::Windows::Automation::Provider::IRawElementProviderSimple ^ ProviderFromPeer(System::Windows::Automation::Peers::AutomationPeer ^ peer);
protected internal System.Windows.Automation.Provider.IRawElementProviderSimple ProviderFromPeer (System.Windows.Automation.Peers.AutomationPeer peer);
member this.ProviderFromPeer : System.Windows.Automation.Peers.AutomationPeer -> System.Windows.Automation.Provider.IRawElementProviderSimple
Protected Friend Function ProviderFromPeer (peer As AutomationPeer) As IRawElementProviderSimple

Parametry

peer
AutomationPeer

Element równorzędny usługi Automation.The automation peer.

Zwraca

IRawElementProviderSimple

Serwer proxy.The proxy.

Dotyczy