AutomationPeer.RaiseAsyncContentLoadedEvent(AsyncContentLoadedEventArgs) Metoda

Definicja

Wywoływane przez w AutomationPeer celu podniesienia AsyncContentLoadedEvent zdarzenia.Called by the AutomationPeer to raise the AsyncContentLoadedEvent event.

public:
 void RaiseAsyncContentLoadedEvent(System::Windows::Automation::AsyncContentLoadedEventArgs ^ args);
public void RaiseAsyncContentLoadedEvent (System.Windows.Automation.AsyncContentLoadedEventArgs args);
member this.RaiseAsyncContentLoadedEvent : System.Windows.Automation.AsyncContentLoadedEventArgs -> unit
Public Sub RaiseAsyncContentLoadedEvent (args As AsyncContentLoadedEventArgs)

Parametry

args
AsyncContentLoadedEventArgs

Dane dotyczące zdarzenia.The event data.

Wyjątki

args to null.args is null.

Dotyczy