ComboBoxAutomationPeer.IExpandCollapseProvider.ExpandCollapseState Właściwość

Definicja

Ten typ lub element członkowski obsługuje Windows Presentation Foundation (WPF)Windows Presentation Foundation (WPF) infrastrukturę i nie jest przeznaczony do użycia bezpośrednio w kodzie.This type or member supports the Windows Presentation Foundation (WPF)Windows Presentation Foundation (WPF) infrastructure and is not intended to be used directly from your code.

property System::Windows::Automation::ExpandCollapseState System::Windows::Automation::Provider::IExpandCollapseProvider::ExpandCollapseState { System::Windows::Automation::ExpandCollapseState get(); };
System.Windows.Automation.ExpandCollapseState System.Windows.Automation.Provider.IExpandCollapseProvider.ExpandCollapseState { get; }
member this.System.Windows.Automation.Provider.IExpandCollapseProvider.ExpandCollapseState : System.Windows.Automation.ExpandCollapseState
 ReadOnly Property ExpandCollapseState As ExpandCollapseState Implements IExpandCollapseProvider.ExpandCollapseState

Wartość właściwości

ExpandCollapseState

ExpandCollapseStateDla bieżącego elementu.The ExpandCollapseState for the current element.

Implementuje

Dotyczy