FrameworkElementAutomationPeer.GetHelpTextCore Metoda

Definicja

Pobiera ciąg opisujący funkcjonalność ContentElement , która jest skojarzona z tym elementem ContentElementAutomationPeer .Gets the string that describes the functionality of the ContentElement that is associated with this ContentElementAutomationPeer. Wywoływane przez GetHelpText() .Called by GetHelpText().

protected:
 override System::String ^ GetHelpTextCore();
protected override string GetHelpTextCore ();
override this.GetHelpTextCore : unit -> string
Protected Overrides Function GetHelpTextCore () As String

Zwraca

String

Tekst pomocy, zazwyczaj z ToolTip , lub Empty Jeśli nie ma tekstu pomocy.The help text, usually from the ToolTip, or Empty if there is no help text.

Dotyczy

Zobacz też