FrameworkElementAutomationPeer.GetLabeledByCore Metoda

Definicja

Pobiera AutomationPeer dla elementu Label , który jest ContentElement powiązany z tym obiektem ContentElementAutomationPeer .Gets the AutomationPeer for the Label that is targeted to the ContentElement that is associated with this ContentElementAutomationPeer. Wywoływane przez GetLabeledBy() .Called by GetLabeledBy().

protected:
 override System::Windows::Automation::Peers::AutomationPeer ^ GetLabeledByCore();
protected override System.Windows.Automation.Peers.AutomationPeer GetLabeledByCore ();
override this.GetLabeledByCore : unit -> System.Windows.Automation.Peers.AutomationPeer
Protected Overrides Function GetLabeledByCore () As AutomationPeer

Zwraca

AutomationPeer

LabelAutomationPeerDla elementu, który jest wskazywany przez Label .The LabelAutomationPeer for the element that is targeted by the Label.

Uwagi

Na przykład jeśli element jest ComboBox formantem, GetLabeledBy() Metoda może uzyskać dla elementu, AutomationPeer Label który jest skojarzony z ComboBox .For example, if the element is a ComboBox control, the GetLabeledBy() method could get the AutomationPeer for the Label that is associated with the ComboBox.

Dotyczy

Zobacz też