UIElementAutomationPeer.FromElement(UIElement) Metoda

Definicja

Pobiera wartość UIElementAutomationPeer dla określonego elementu UIElement .Gets the UIElementAutomationPeer for the specified UIElement.

public:
 static System::Windows::Automation::Peers::AutomationPeer ^ FromElement(System::Windows::UIElement ^ element);
public static System.Windows.Automation.Peers.AutomationPeer FromElement (System.Windows.UIElement element);
static member FromElement : System.Windows.UIElement -> System.Windows.Automation.Peers.AutomationPeer
Public Shared Function FromElement (element As UIElement) As AutomationPeer

Parametry

element
UIElement

UIElementJest on skojarzony z tym UIElementAutomationPeer .The UIElement that is associated with this UIElementAutomationPeer.

Zwraca

AutomationPeer

UIElementAutomationPeerLub null , jeśli UIElementAutomationPeer nie został utworzony przez CreatePeerForElement(UIElement) metodę.The UIElementAutomationPeer; or null, if the UIElementAutomationPeer was not created by the CreatePeerForElement(UIElement) method.

Dotyczy