UIElementAutomationPeer.GetAutomationIdCore Metoda

Definicja

Pobiera ciąg, który jednoznacznie identyfikuje, UIElement który jest skojarzony z tym UIElementAutomationPeer .Gets the string that uniquely identifies the UIElement that is associated with this UIElementAutomationPeer. Ta metoda jest wywoływana przez GetAutomationId() .This method is called by GetAutomationId().

protected:
 override System::String ^ GetAutomationIdCore();
protected override string GetAutomationIdCore ();
override this.GetAutomationIdCore : unit -> string
Protected Overrides Function GetAutomationIdCore () As String

Zwraca

String

AutomationId, Który jest zwracany przez GetAutomationId(DependencyObject) .The AutomationId that is returned by GetAutomationId(DependencyObject).

Dotyczy