UIElementAutomationPeer.GetClickablePointCore Metoda

Definicja

Pobiera Point , który reprezentuje przestrzeń klikania, która znajduje się w UIElement , która jest skojarzona z tym UIElementAutomationPeer .Gets a Point that represents the clickable space that is on the UIElement that is associated with this UIElementAutomationPeer. Ta metoda jest wywoływana przez GetClickablePoint() .This method is called by GetClickablePoint().

protected:
 override System::Windows::Point GetClickablePointCore();
protected override System.Windows.Point GetClickablePointCore ();
[System.Security.SecurityCritical]
[System.Security.SecurityTreatAsSafe]
protected override System.Windows.Point GetClickablePointCore ();
override this.GetClickablePointCore : unit -> System.Windows.Point
[<System.Security.SecurityCritical>]
[<System.Security.SecurityTreatAsSafe>]
override this.GetClickablePointCore : unit -> System.Windows.Point
Protected Overrides Function GetClickablePointCore () As Point

Zwraca

Point

PointNa element, który umożliwia kliknięcie.The Point on the element that allows a click. Wartości punktów to ( NaN , NaN ), jeśli element nie jest jednocześnie HwndSource i PresentationSource .The point values are (NaN, NaN) if the element is not both a HwndSource and a PresentationSource.

Atrybuty

Dotyczy