UIElementAutomationPeer.GetItemTypeCore Metoda

Definicja

Pobiera ciąg czytelny dla człowieka, który zawiera typ elementu, który UIElement UIElementAutomationPeer reprezentuje.Gets a human-readable string that contains the item type that the UIElement for this UIElementAutomationPeer represents. Ta metoda jest wywoływana przez GetItemType() .This method is called by GetItemType().

protected:
 override System::String ^ GetItemTypeCore();
protected override string GetItemTypeCore ();
override this.GetItemTypeCore : unit -> string
Protected Overrides Function GetItemTypeCore () As String

Zwraca

String

Ciąg, który zawiera wartość ItemType zwracaną przez GetItemType(DependencyObject) .The string that contains the ItemType that is returned by GetItemType(DependencyObject).

Uwagi

Przykłady ciągów to "Mail Message", "Contact" i "Document".String examples are "Mail Message", "Contact", and "Document".

Dotyczy