UIElementAutomationPeer.GetLabeledByCore Metoda

Definicja

Pobiera AutomationPeer dla elementu, który jest przeznaczony dla UIElement UIElementAutomationPeer .Gets the AutomationPeer for the element that is targeted to the UIElement for this UIElementAutomationPeer. Ta metoda jest wywoływana przez GetLabeledBy() .This method is called by GetLabeledBy().

protected:
 override System::Windows::Automation::Peers::AutomationPeer ^ GetLabeledByCore();
protected override System.Windows.Automation.Peers.AutomationPeer GetLabeledByCore ();
override this.GetLabeledByCore : unit -> System.Windows.Automation.Peers.AutomationPeer
Protected Overrides Function GetLabeledByCore () As AutomationPeer

Zwraca

AutomationPeer

AutomationPeerDla elementu, który jest przeznaczony dla UIElement UIElementAutomationPeer .The AutomationPeer for the element that is targeted to the UIElement for this UIElementAutomationPeer.

Uwagi

Element docelowy UIElement może być Label , ale nie musi być.The element targeting the UIElement can be a Label, but it does not have to be. Jeśli jest Label , ustawienie Target właściwości spowoduje również automatyczne ustawienie LabeledBy właściwości.If it is a Label, setting the Target property will automatically set the LabeledBy property as well.

Dotyczy