UIElementAutomationPeer.HasKeyboardFocusCore Metoda

Definicja

Pobiera wartość wskazującą, czy jest ona UIElement skojarzona z UIElementAutomationPeer aktualnie ustawionym fokusem wprowadzania na klawiaturze.Gets a value that indicates whether the UIElement that is associated with this UIElementAutomationPeer currently has keyboard input focus. Ta metoda jest wywoływana przez HasKeyboardFocus() .This method is called by HasKeyboardFocus().

protected:
 override bool HasKeyboardFocusCore();
protected override bool HasKeyboardFocusCore ();
override this.HasKeyboardFocusCore : unit -> bool
Protected Overrides Function HasKeyboardFocusCore () As Boolean

Zwraca

Boolean

true Jeśli element ma fokus wprowadzania klawiatury; w przeciwnym razie false .true if the element has keyboard input focus; otherwise, false.

Dotyczy