UIElementAutomationPeer.IsContentElementCore Metoda

Definicja

Pobiera wartość wskazującą, czy jest ona UIElement skojarzona z tym UIElementAutomationPeer elementem, który zawiera dane prezentowane użytkownikowi.Gets a value that indicates whether the UIElement that is associated with this UIElementAutomationPeer is an element that contains data that is presented to the user. Ta metoda jest wywoływana przez IsContentElement() .This method is called by IsContentElement().

protected:
 override bool IsContentElementCore();
protected override bool IsContentElementCore ();
override this.IsContentElementCore : unit -> bool
Protected Overrides Function IsContentElementCore () As Boolean

Zwraca

Boolean

true.true.

Dotyczy