UIElementAutomationPeer.IsControlElementCore Metoda

Definicja

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy jest ona UIElement skojarzona z tym UIElementAutomationPeer użytkownikiem końcowym jako interaktywny.Gets or sets a value that indicates whether the UIElement that is associated with this UIElementAutomationPeer is understood by the end user as interactive. Opcjonalnie użytkownik może zrozumieć, UIElement jak ma to wpływ na strukturę logiczną formantu w graficznym interfejsie użytkownika.Optionally, the user might understand the UIElement as contributing to the logical structure of the control in the GUI. Ta metoda jest wywoływana przez IsControlElement() .This method is called by IsControlElement().

protected:
 override bool IsControlElementCore();
protected override bool IsControlElementCore ();
override this.IsControlElementCore : unit -> bool
Protected Overrides Function IsControlElementCore () As Boolean

Zwraca

Boolean

true.true.

Dotyczy