UIElementAutomationPeer.IsKeyboardFocusableCore Metoda

Definicja

Pobiera wartość wskazującą, czy UIElement skojarzona z tym obiektem UIElementAutomationPeer może akceptować fokus klawiatury.Gets a value that indicates whether the UIElement that is associated with this UIElementAutomationPeer can accept keyboard focus. Ta metoda jest wywoływana przez IsKeyboardFocusable() .This method is called by IsKeyboardFocusable().

protected:
 override bool IsKeyboardFocusableCore();
protected override bool IsKeyboardFocusableCore ();
override this.IsKeyboardFocusableCore : unit -> bool
Protected Overrides Function IsKeyboardFocusableCore () As Boolean

Zwraca

Boolean

true Jeśli element jest fokusem przez klawiaturę; w przeciwnym razie false .true if the element is focusable by the keyboard; otherwise false.

Dotyczy