UIElementAutomationPeer.IsRequiredForFormCore Metoda

Definicja

Pobiera wartość wskazującą, czy UIElement skojarzona z tym elementem UIElementAutomationPeer jest wymagana do ukończenia w formularzu.Gets a value that indicates whether the UIElement that is associated with this UIElementAutomationPeer is required to be completed on a form. Ta metoda jest wywoływana przez IsRequiredForForm() .This method is called by IsRequiredForForm().

protected:
 override bool IsRequiredForFormCore();
protected override bool IsRequiredForFormCore ();
override this.IsRequiredForFormCore : unit -> bool
Protected Overrides Function IsRequiredForFormCore () As Boolean

Zwraca

Boolean

A, boolean który zawiera wartość, która jest zwracana przez GetIsRequiredForForm(DependencyObject) , jeśli jest ustawiona; w przeciwnym razie false .A boolean that contains the value that is returned by GetIsRequiredForForm(DependencyObject), if it's set; otherwise false.

Dotyczy