SelectionItemPattern.SelectionItemPatternInformation Struktura

Definicja

Zapewnia dostęp do wartości SelectionItemPattern właściwości obiektu przy użyciu jego Current metod or Cached .Provides access to the property values of a SelectionItemPattern object using its Current or Cached accessors.

public: value class SelectionItemPattern::SelectionItemPatternInformation
public struct SelectionItemPattern.SelectionItemPatternInformation
type SelectionItemPattern.SelectionItemPatternInformation = struct
Public Structure SelectionItemPattern.SelectionItemPatternInformation
Dziedziczenie
SelectionItemPattern.SelectionItemPatternInformation

Właściwości

IsSelected

Pobiera wartość wskazującą, czy element jest zaznaczony.Gets a value that indicates whether an item is selected.

SelectionContainer

Pobiera, który obsługuje wzorzec SelectionPattern kontrolki i działa jako kontener dla obiektu wywołującego. AutomationElementGets the AutomationElement that supports the SelectionPattern control pattern and acts as the container for the calling object.

Dotyczy

Zobacz też