TablePattern.TablePatternInformation Struktura

Definicja

Zapewnia dostęp do wartości TablePattern właściwości obiektu przy użyciu jego Current metod or Cached .Provides access to the property values of a TablePattern object using its Current or Cached accessors.

public: value class TablePattern::TablePatternInformation
public struct TablePattern.TablePatternInformation
type TablePattern.TablePatternInformation = struct
Public Structure TablePattern.TablePatternInformation
Dziedziczenie
TablePattern.TablePatternInformation

Właściwości

ColumnCount

Pobiera łączną liczbę kolumn w tabeli.Gets the total number of columns in a table.

RowCount

Pobiera łączną liczbę wierszy w tabeli.Gets the total number of rows in a table.

RowOrColumnMajor

Pobiera podstawowy kierunek przechodzenia (ColumnMajor, RowMajor, Indeterminate) tabeli.Retrieves the primary direction of traversal (ColumnMajor, RowMajor, Indeterminate) for the table.

Metody

GetColumnHeaders()

Pobiera kolekcję AutomationElements reprezentującą wszystkie nagłówki kolumn w tabeli.Retrieves a collection of AutomationElements representing all the column headers in a table.

GetRowHeaders()

Pobiera kolekcję AutomationElements reprezentującą wszystkie nagłówki wierszy w tabeli.Retrieves a collection of AutomationElements representing all the row headers in a table.

Dotyczy

Zobacz też