WindowPattern.WindowPatternInformation Struktura

Definicja

Zapewnia dostęp do wartości WindowPattern właściwości obiektu przy użyciu jego Current metod or Cached .Provides access to the property values of a WindowPattern object using its Current or Cached accessors.

public: value class WindowPattern::WindowPatternInformation
public struct WindowPattern.WindowPatternInformation
type WindowPattern.WindowPatternInformation = struct
Public Structure WindowPattern.WindowPatternInformation
Dziedziczenie
WindowPattern.WindowPatternInformation

Właściwości

CanMaximize

Pobiera wartość określającą, czy AutomationElement może być zmaksymalizowana.Gets a value that specifies whether the AutomationElement can be maximized.

CanMinimize

Pobiera wartość określającą, czy bieżące AutomationElement może być zminimalizowane.Gets a value that specifies whether the current AutomationElement can be minimized.

IsModal

Pobiera wartość określającą, czy AutomationElement jest modalny.Gets a value that specifies whether the AutomationElement is modal.

IsTopmost

Pobiera wartość określającą, czy AutomationElement jest elementem najwyższego poziomu w kolejności z.Gets a value that specifies whether the AutomationElement is the topmost element in the z-order.

WindowInteractionState

WindowInteractionState PobieraAutomationElementz.Gets the WindowInteractionState of the AutomationElement.

WindowVisualState

WindowVisualState PobieraAutomationElementz.Gets the WindowVisualState of the AutomationElement.

Dotyczy

Zobacz też