ContentElement.AreAnyTouchesCaptured Właściwość

Definicja

Pobiera wartość wskazującą, czy do tego elementu jest przechwytywany co najmniej jeden element dotykowy.Gets a value that indicates whether at least one touch is captured to this element.

public:
 property bool AreAnyTouchesCaptured { bool get(); };
public bool AreAnyTouchesCaptured { get; }
member this.AreAnyTouchesCaptured : bool
Public ReadOnly Property AreAnyTouchesCaptured As Boolean

Wartość właściwości

Boolean

true w przypadku przechwycenia co najmniej jednej dotyku do tego elementu; w przeciwnym razie false .true if at least one touch is captured to this element; otherwise, false.

Dotyczy