ContentElement.CaptureTouch(TouchDevice) Metoda

Definicja

Podejmuje próbę wymuszenia przechwycenia dotyku do tego elementu.Attempts to force capture of a touch to this element.

public:
 bool CaptureTouch(System::Windows::Input::TouchDevice ^ touchDevice);
public bool CaptureTouch (System.Windows.Input.TouchDevice touchDevice);
member this.CaptureTouch : System.Windows.Input.TouchDevice -> bool

Parametry

touchDevice
TouchDevice

Urządzenie do przechwycenia.The device to capture.

Zwraca

true, jeśli określone dotknięcie są przechwytywane do tego elementu; w przeciwnym razie false.true if the specified touch is captured to this element; otherwise, false.

Wyjątki

Parametr touchDevice ma wartość null.touchDevice is null.

Uwagi

CaptureTouch zwróci false, jeśli TouchDevice jest obecnie przechwytywany do innego elementu.CaptureTouch will return false if the TouchDevice is currently captured to another element.

Jeśli CaptureTouch zwraca true, zostanie zgłoszone zdarzenie GotTouchCapture.If CaptureTouch returns true, then the GotTouchCapture event is raised.

Aby zwolnić przechwycenie jednego dotknięcia z tego elementu, użyj metody ReleaseTouchCapture i określ urządzenie Touch do zwolnienia.To release capture of a single touch from this element, use the ReleaseTouchCapture method and specify the touch device to release. Aby wypróbować wszystkie dotknięcia tego elementu, użyj metody ReleaseAllTouchCaptures.To release all touches from this element, use the ReleaseAllTouchCaptures method.

Dotyczy

Zobacz też