ContentElement.DragLeave Zdarzenie

Definicja

Występuje, gdy system wejściowy zgłosi bazowe zdarzenie przeciągania przy użyciu tego elementu jako punktu początkowego przeciągania.Occurs when the input system reports an underlying drag event with this element as the drag origin.

public:
 event System::Windows::DragEventHandler ^ DragLeave;
public event System.Windows.DragEventHandler DragLeave;
member this.DragLeave : System.Windows.DragEventHandler 
Public Custom Event DragLeave As DragEventHandler 

Typ zdarzenia

DragEventHandler

Uwagi

To zdarzenie tworzy alias dla DragDrop.DragLeave dołączonego zdarzenia dla tej klasy, tak, że ContentElement.DragLeave jest częścią listy składowych klasy, gdy ContentElement jest dziedziczona jako element podstawowy.This event creates an alias for the DragDrop.DragLeave attached event for this class so that ContentElement.DragLeave is part of the class members list when ContentElement is inherited as a base element. Programy obsługi zdarzeń dołączone do DragLeave zdarzenia są dołączone do powiązanego DragDrop.DragLeave dołączonego zdarzenia i odbierają to samo wystąpienie danych zdarzenia.Event handlers that are attached to the DragLeave event are attached to the underlying DragDrop.DragLeave attached event and receive the same event data instance.

Informacje dotyczące kierowanego zdarzeniaRouted Event Information

Pole identyfikatoraIdentifier field DragLeaveEvent
Strategia routinguRouting strategy PropagacjaBubbling
DelegatDelegate DragEventHandler
  • Odpowiednie zdarzenie tunelowania to PreviewDragLeave .The corresponding tunneling event is PreviewDragLeave.

  • Przesłoń OnDragLeave , aby zaimplementować obsługę klasy dla tego zdarzenia w klasach pochodnych.Override OnDragLeave to implement class handling for this event in derived classes.

Dotyczy

Zobacz też