ContentElement.InputBindings Właściwość

Definicja

Pobiera kolekcję powiązań wejściowych, które są skojarzone z tym elementem.Gets the collection of input bindings that are associated with this element.

public:
 property System::Windows::Input::InputBindingCollection ^ InputBindings { System::Windows::Input::InputBindingCollection ^ get(); };
public System.Windows.Input.InputBindingCollection InputBindings { get; }
member this.InputBindings : System.Windows.Input.InputBindingCollection
Public ReadOnly Property InputBindings As InputBindingCollection

Wartość właściwości

Kolekcja powiązań wejściowych.The collection of input bindings.

Uwagi

Powiązania wejściowe obsługują powiązania poleceń z urządzeniami wejściowymi.Input bindings support the binding of commands to input devices. Na przykład MouseBinding implementuje powiązania wejściowe, które zawierają właściwości specyficzne dla urządzeń myszy.For example, MouseBinding implements input bindings that include properties that are specific to mouse devices.

Kolekcja powiązań wejściowych obejmuje zarówno powiązania wejściowe, które odnoszą się do typu, jak i powiązania wejściowe, które są zadeklarowane w wystąpieniu.The collection of input bindings includes both input bindings that pertain to the type and also input bindings that are declared on the instance.

Powiązana właściwość, CommandBindings, utrzymuje kolekcję powiązań poleceń.A related property, CommandBindings, maintains a collection of command bindings. Te powiązania różnią się od powiązań wejściowych w tym, że przedstawiają następny poziom w dół operacji przetwarzania poleceń, które są powiązane z znanymi poleceniami i obsługiwanymi przez nie konkretnymi klasami.These bindings differ from input bindings in that they represent the next level down of command processing - actions that are tied to known commands and class-specific handlers for them.

Użycie elementu właściwości języka XAMLXAML Property Element Usage

<object>  
  <object.InputBindings>  
    oneOrMoreInputBindings  </object.InputBindings>  
</object>  

Wartości XAMLXAML Values

oneOrMoreInputBindingsoneOrMoreInputBindings
Co najmniej jeden element InputBinding (zazwyczaj klasy pochodne KeyBinding lub MouseBinding).One or more InputBinding elements (typically the KeyBinding or MouseBinding derived classes). Każdy z tych elementów powinien mieć ustawiony atrybut Command i Gesture.Each of these is expected to have a Command and Gesture attribute set.

Dotyczy